90 rettsakter innlemmet i EØS-avtalen

På møtet i EØS-komiteen 22. september ble 90 rettsakter tatt inn i EØS-avtalen. Blant disse er det såkalte pakkereisedirektivet og regler som skal modernisere systemet med kollektiv forvaltning av opphavsrett.

Bla
I EØS-komiteens møte 22.september ble 90 nye rettsakter innlemmet i EØS-avtalen. Møtet ble ledet av Liechtenstein, som har formannskapet i EFTA denne høsten. Foto: Margrete Løbben Hanssen/EU-delegasjonen

Personer som drar på tradisjonelle pakkereiser har i dag en god beskyttelse dersom det skulle oppstå et problem på reisen. Reisende som setter sammen sin egen reise på internett, har ikke hatt samme gode forbrukerbeskyttelse. Pakkereisedirektivet utvider rettighetene til også å gjelde slike turer.

Direktivet erstatter tidligere regelverk fra 1990. Dette skjer for å tilpasse regelverket utviklingen på reisemarkedet og tilpasse det til forbrukere og næringsliv i en digital hverdag. De nye reglene klargjør blant annet at det er arrangøren som har ansvaret for gjennomføring av en pakkereise og styrker den reisendes rettigheter når det gjelder rett til avbestilling.

Direktivet ble innlemmet i EØS-avtalen med forbehold om Stortingets samtykke, da det er behov for endringer i pakkereiseloven og forskrifter til loven.

Kollektiv forvaltning av opphavsrett

EU har vedtatt regler som skal modernisere systemet med kollektiv forvaltning av opphavsrett og nærstående rettigheter i medlemslandene. De nye reglene skal bidra til både en mer effektiv kontroll med forvaltningsorganisasjonene og en mer effektiv forvaltning. I tillegg skal direktivet legge til rette for og forenkle multiterritoriell lisensiering av musikkverk for bruk på internett.

Innlemmelsen av direktivet i EØS-avtalen ble gjort med forbehold om Stortingets samtykke. Det er foreløpig usikkert hvor omfattende endringer av norsk lov eller forskrift som vil bli nødvendig. Øvrige nordiske land som har gjennomført direktivet, har gjort dette i egne lover adskilt fra sine respektive opphavsrettslover. En slik løsning er også nærliggende for norsk del.

Bla
Norges ambassadør til EU, Oda Helen Sletnes, og ministerråd Knut Hermansen under EØS-komiteens møte 22.september. Foto: Margrete Løbben Hanssen/EU-delegasjonen

Miljømerking av vaskemidler

EUs miljømerke Blomsten er en frivillig ordning som er en del av EØS-avtalen. De som søker må dokumentere at produktene tilfredsstiller en rekke strenge helse- og miljøkrav. På møtet i EØS-komiteen ble kriterier for å tildele EU-miljømerket til blant annet tøyvaskemidler, maskinoppvaskmidler, håndoppvaskmidler og rengjøringsmidler til harde overflater tatt inn i EØS-avtalen.

Mer informasjon:

Til toppen