Åpning av Bufdirs brukerråd

Innlegg holdt da Bufdirs nye brukerråd på barnevernområdet holdt sitt første møte.

Sjekkes mot framføring

Det er vanskelig å tenke seg noe viktigere i barnevernet enn samarbeid med de som bruker det - nemlig barn og foreldre.

Jeg er glad for at jeg har blitt invitert hit i dag. Dette er startskuddet for deres arbeid.  Medvirkning er en rettighet og en nødvendighet i barnevernet.

Det handler om respekt for det enkelte barn og forelder, og andre berørte parter.

Det handler om å få tilgang til kunnskapen dere som er i kontakt med barnevernet besitter, og bruke den til å utvikle barnevernet.

Medvirkning er ikke noe vi kan velge bort. Medvirkning trumfer andre hensyn, som behovet for raske beslutninger og kortvarige prosesser.

Denne rettigheten handler dypest sett om respekt. Alle mennesker skal behandles med respekt. Det innebærer å høre folks synspunkter og ta dem på alvor.

Det handler også om omsorg – om å sette seg inn i ståstedet til en annen person. Gjennom samarbeid og medvirkning viser vi at vi bryr oss om hverandres erfaringer og synspunkter.

Når dere nå skal jobbe med å styrke brukerperspektivet og medvirkning i den faglige utviklingen i barnevernet, så handler dette arbeidet om flere ting. Det handler:

  • om omsorg for andre, og det handler
  • om å bidra til at også andre blir behandlet med respekt.  

Jobben dere skal gjøre, er derfor en innsats både for å styrke rettigheter, og for å bedre relasjonene til barn og foreldre i møtet med barnevernet.

Dere kan bidra med dette fordi dere har kunnskap. Dere vet hvordan det kan oppleves å møte saksbehandlere i barnevernet og voksne som jobber med ulike tiltak. Dere sitter på verdifull erfaring om helsevesenet, skolen, og om hvordan det er å flytte til et nytt sted og tilpasse seg nye skikker og regler.

Dere vet hvordan det kan være å samarbeide med fosterforeldre. Og dere vet hvordan det kan være å gi hjelp og omsorg til et barn eller en ungdom som har det vanskelig. Og hvordan det kan være å møte barnevernet som forelder.

Dere vet mye om hva som kan være godt og hva som kan være dårlig. Og dere har tenkt på det, snakket med andre om det, og engasjert dere for å gjøre mer av det som er bra, og bidra til å endre det som ikke fungerer.

Og dere har kunnskap som reflekter ulike ståsteder. Dere har personlige erfaringer og dere representerer grupper som opplever barnevernet på forskjellige måter.

Hvert av disse perspektivene er verdifulle. Jeg tror at hver og en av dere, og de dere snakker med, kan gjøre en forskjell. Jeg tror også dere kan gjøre det som et fellesskap i dette rådet. Dere kan både bidra med ulike perspektiver og nyanser som vil hjelpe oss framover, og komme med kraftfulle innspill når det er grunn til det.

Skal vi gjøre barnevernet så bra som mulig, så trenger vi kunnskapen dere har, dere som har opplevd tjenestene fra innsiden.

Dette en stor dag for alle oss som er opptatt av et bedre barnevern. Nå skal vi se framoverDet er også en stor dag fordi dette møtet er oppstarten på en prosess som er helt nødvendig for at barnevernet skal ha høy legitimitet.

Det har vært økende oppmerksomhet om barns og foreldres medvirkning de siste årene. Brukerorganisasjonene har kommet med viktige bidrag i politikkutformingen.

Med etableringen av dette rådet, har dere nå en fast plass i fag- og politikkutviklingen på barnevernsområdet. Brukerrådet vil gi dere en god ramme for å diskutere dere imellom og utvikle felles synspunkter om hvordan veien framover bør være.

Dette har stor betydning for tilliten både dere og andre kan ha til hvordan barnevernet blir utviklet framover. Ved hjelp av bidragene fra dere vil utviklingen av barnevernet

  • ha med seg rett til medvirkning fra starten av
  • bli mer kunnskapsbasert
  • ta hensyn til mange ulike synspunkter

Slik brukermedvirkning er viktig for å utvikle tiltak, praksis og politikk som brukerne selv og alle andre kan ha tillit til.

Jeg tror også dere kan gjøre det lettere for barn og foreldre å samarbeide med barnevernet.

Barnevernet vil alltid være en arena der det er ulike oppfatninger og konflikt. Når det står så viktige ting på spill som i barnevernet, er ikke det til å unngå.

Men vi har nå fått en ny samarbeidsarena. Og her skal dere blant annet bidra til å gjøre barnevernet flinkere til å samarbeide med barn og foreldre.

Dere får muligheten til å være et bindeledd mellom Bufdir og brukerne. Det gjør at dere blant barn, unge og foreldre kan bidra til økt forståelse for veivalg som tas, og gi større trygghet for at brukererfaringer har hatt en viktig plass i politikkutviklingen.

Folk som forstår hverandre, kan stole på hverandre og samarbeide. Det kan redusere alvoret av konflikter.

Her kan dere gjøre en forskjell!

Dere vil også gjøre en forskjell. Det har dere vist i mange år, og på forskjellige områder. Vi trenger engasjement og frivillighet i det norske samfunnet – også i barnevernet.

Jeg håper og tror at dere tar med engasjement inn i arbeidet i dette rådet. Engasjement er smittsomt, og jeg tror dere vil kunne inspirere hverandre og ikke minst gi Bufdir masse inspirasjon!

Jeg ser fram til å høre mer fra dere. Her har dere mulighet til å ta initiativ, og fremme saker dere er opptatt av. Det kommer også til å inspirere meg.

Det er derfor grunn til å glede seg over dagen i dag, og se fram til arbeidet dere skal gjøre.

Jeg ønsker dere lykke til med arbeidet!