Åpning av Direktoratet for e-helse

Kjære alle ansatte i Direktoratet for e-helse, kjære alle dere som er her fra helsetjenesten, kjære alle sammen.

Dette er en anledning jeg har gledet meg til lenge. La meg gjøre det helt klart at det ligger ikke naturlig for en Høyrestatsråd å etablere nye direktorater.

Men, det er meg god grunn vi er her i dag.

Mange år før jeg ble statsråd forstod jeg at IKT har en nøkkelrolle for å skape pasientens helsetjeneste. Jeg så også at til tross for at det gjøres mange gode grep i sektoren er det behov for en vesentlig nytenkning og sterkere nasjonal styring.

Kort tid etter at jeg ble utnevnt som helse- og omsorgsminister i 2013 bekreftet Riksrevisjonen dette. Deres rapport viste at IKT-utviklingen i helse- og omsorgssektoren er karakterisert med svak nasjonal styring, sårbar og komplisert arkitektur, og at det er et behov for et bedre juridisk rammeverk.

Derfor var en av de første sakene jeg tok tak i som helseminister å bestille tre rapporter fra Helsedirektoratet for å beskrive nå-situasjonen for IKT i helsesektoren. Jeg ønsket en god beskrivelse av et samlet utfordringsbilde, jeg ønsket en analyse av arbeidet med IKT i spesialisthelsetjenesten og jeg ønsket en analyse av det norske leverandørmarkedet innenfor elektroniske pasientjournaler.

Jeg bestilte også en full gjennomgang av organiseringen på IKT-området i helse- og omsorgssektoren.

Summen av arbeidet ga en erkjennelse av at vi har ikke det beslutningssystemet som kreves for å nå målene. Gjennomføringskraften må styrkes med en mer helhetlig og forutsigbar IKT-utvikling. Utfordringene i dag og fremover krever en langt bedre felles ressursutnyttelse.

Nå opplever vi nye og mer krevende tider. Norsk økonomi er i en omstilling og pilene peker ikke bare oppover. Fall i oljeprisen og flyktningekriseen er to eksempler på dette. Det har konsekvenser for hvordan vi både kan og må utvikle helsetjenestene. Behovet for tenke nytt har blitt forsterket. Helsetjenesten må sikre produktivitetsvekst samtidig som vi skal levere stadig bedre helsetjenester. Utvikling må skje til en kostnad som ligger innenfor samfunnets bæreevne. Dette krever at vi må bli mer innovative og flinkere til å ta i bruk nye og bedre løsninger. Vi må investere riktig.

Selv om det er blitt jobbet godt over lang tid med IKT-utvikling i helsetjenesten synes jeg likevel det er passende å si - i dag starter en ny epoke. En epoke hvor vi skal gjøre mange store løft. Vi står på terskelen til noe nytt. I dag starter en ny tidsregning for satsningen på digitalisering av helse- og omsorgstjenesten. Vi skal fortsette å gjøre det sammen, men nå har vi en ny medspiller på laget.

Denne medspilleren er ikke ny og ukjent. Det er en spiller som vi kjenner kvalitetene til gjennom årene i Helsedirektoratet. Der har spilleren deltatt i en utvikling som har gitt muligheter for kompetanseheving og spissing av egne ferdigheter. Det har blitt en spiller vi stoler på. Det er en spiller som vi nå fremover har store forventninger til, og som vi vet kan gå inn i de kommende oppgavene som ligger foran oss innenfor e-helseområdet.

I dag vil jeg gjøre Nils Arne Eggens ord til mine: Det er viktig å gå på banen for å være best mulig selv. Men det er langt viktigere å gå på banen for å gjøre medspillerne gode.

Dette er noe av kjernen i regjeringens beslutning om etableringen av Direktoratet for e-helse. Etter noen år med vekst er det et behov for en tydlig lederrolle som kan vise retning, samordne og spille de andre gode. Det er behov for en aktør som kan tilrettelegge og være en pådriver.  Være god selv, men også gjøre andre bedre.

For Direktoratet for e-helse blir det viktig å bygge videre på de suksesshistoriene som er etablert. De siste årene er det etablert viktige nasjonale plattformer som har blitt tatt bruk i mye større grad enn hva man forventet når de ble utviklet. Halve befolkningen har fått kjernejournal, helsenorge.no nådde over en million besøk i måneden i høst, og det går over to millioner e-resepter igjennom reseptformidleren hver måned.

I en befolkning på rett over fem millioner innbyggere viser dette hvilken gjennomslagskraft gode nasjonale e-helsetjenester har.  De er helt essensielle for å nå regjeringens mål – pasientens helsetjeneste.

Direktoratet for e-helse skal gi felles retning. Det skal det skapes en bedre forutsigbarhet i IKT-utviklingen for leverandører, sykehus og kommuner. Forutsigbarhet skaper handlingsrom. Handlingsrom gir innovasjon.

Den muligheten som ligger for innovasjon i helse- og omsorgstjenesten forventer jeg at Direktoratet for e-helse er en tydelig bidragsyter til. Vi har mange gode leverandører i Norge, men det er viktig å utvikle nye mekanismer for samarbeid. Og, det er viktig at denne tenkningen allerede nå kommer godt i gang.

Regjeringen kommer i år med en stortingsmelding om digitalisering. Meldingen skal føres i pennen av Kommunal- og moderniseringsdepartementet, men vi i Helse- og omsorgsdepartementet skal bidra til å løfte behovene for nye modeller for finansiering og samarbeid mellom stat og kommune for økt gjennomføringsevne i digitaliseringen av offentlig sektor.

Et av de store løftene er utvikling av fremtidens helseinformasjonssytem. I dag vil jeg motta forstudierapporten fra utredningen "én innbygger – én journal" fra Helsedirektoratet og Direktoratet for e-helse. Det er et godt stykke arbeid som sektoren i felleskap har lagt ned, og jeg ser frem til å sette meg inn i materialet.

Vi må tilrettelegge for markedsaktørenes innovasjonskraft i større grad enn i dag. Som nevnt er det etablert felles plattformer som benyttes både av innbyggere og av helsepersonell. Dette må vi utnytte. Hvis vi i større grad åpner plattformene kan for eksempel data og funksjoner gjøres tilgjengelige for gjenbruk av markedsaktørene i utvikling av brukervennlige tjenester for både innbyggere og helsepersonell. 

La meg derfor være helt tydelig på at dialog og involvering mellom helse- og omsorgstjenesten og leverandører skal være et førende prinsipp for direktoratet i all utvikling av nasjonale løsninger. Og husk, det er helsefaget som leverer premissene for løsningene.

Jeg vil benytte anledningen til å takke Helsedirektoratet. Jeg vet at det denne høsten har vært krevende. Det har vært kort tid, men prosessen med utskilling av en stor del av direktoratet har vært et skoleeksempel på profesjonell gjennomføring.

Vi vet det kan bli litt krangling mellom søsken gjennom oppveksten. Sånn er det også med andre gode venner. Men, jeg har stor tro på at det blir mest gleder over både felles og egne prestasjoner. Og blir det for galt, kan det være trygt å vite at det finnes foresatte som vil geleide dere på riktig kurs. Jeg tror imidlertid behovet for videre oppdragelse er lite.   

Til slutt vil jeg ønske Christine og alle dere ansatte i Direktoratet for e-helse til lykke med dagen og lykke til med oppgavene som ligger foran dere.

Jeg har, sammen med alle andre i sektoren, store forventninger til dere. Men, jeg vet også at dere i samarbeid med de øvrige aktørene vil løse de krevende oppgavene som ligger foran oss på en god måte.