Arbeidsgiverne i staten skal samordne seg

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet oppretter et interimsråd av toppledere som skal foreslå hvordan virksomhetene i staten kan samordne seg for å få større innflytelse over den statlige arbeidsgiverpolitikken.

- Vi bør ha mindre politisk styring av arbeidsgiverfunksjonen og mer innflytelse fra arbeidsgiverne i staten, sier kommunal og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har vedtatt en ny overordnet statlig arbeidsgiverstrategi. En viktig del av strategien er å opprette et interimsråd for å styrke virksomhetenes rolle og ansvar i utviklingen av den statlige arbeidsgiverpolitikken.

- Jeg mener at det er riktig at virksomhetene selv fremmer forslag til hvordan de bør samordne seg for å kunne styrke sin rolle og sitt ansvar i utvikling av den felles statlige arbeids­giver­strategien, i forhand­linger om lønns- og arbeidsvilkår, utforming av regel­verk og utviklingsoppgaver, sier Sanner.

Direktør Ingrid Finboe Svendsen i Arbeidstilsynet skal lede interimsrådet.

- Jeg er glad for at Ingrid Finboe Svendsen i Arbeidstilsynet har tatt på seg oppgaven med å lede interimsrådet. Hun får med seg 14 toppledere som representerer bredden i staten. Samtlige som ble spurt om å delta, takket ja. Det synliggjør et stort engasjement for arbeidsgiverpolitikken i staten, sier Sanner.

Engasjement fra topplederne er avgjørende for at staten kan være en moderne og attraktiv arbeidsgiver, understreker Sanner.

Direktør Ingrid Finboe Svendsen i Arbeidstilsynet gleder seg til å ta fatt på oppgaven.

- Virksomhetene har savnet at vår stemme blir hørt. Vi har ikke hatt en samlet kanal mellom oss og den sentrale arbeidsgiverfunksjonen. Den skal vi nå utvikle, sier Finboe Svendsen.

Hun mener det gir styrke når virksomhetene kan enes om hva som skal prioriteres for å utvikle statlige virksomheter fremover.

- En viktig forutsetning er at fullmakten som sentral arbeidsgivermyndighet i staten fortsatt skal ligge i Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Departementet vil likevel gi virksomhetene reell innflytelse på hvilke posisjoner staten skal ha i forhandlinger med Hovedsammenslutningene og når sentrale satsinger i arbeidsgiverpolitikken skal prioriteres, sier Finboe Svendsen.

Interimsrådet skal sende over sine forslag til departementet innen 1. oktober 2016.

Her er medlemmene i interimsrådet:

Medlemmer Virksomhet
Direktør Ingrid Finboe Svendsen (leder) Direktoratet for Arbeidstilsynet
Fiskeridirektør Liv Holmefjord Fiskeridirektoratet
Direktør Atle Hamar Lotteri- og stiftelsestilsynet
Kystdirektør Kirsti Lovise Slotsvik Kystverket
Direktør Marianne Vollan Kriminalomsorgsdirektoratet
Fylkesmann Stein A. Ytterdahl Fylkesmannen i Aust og Vest-Agder
Direktør Ellen Hambro Miljødirektoratet 
Direktør Lasse Lønnum Universitetet i Tromsø
Direktør Harald Gjein Mattilsynet
Direktør Mari Trommald Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Vassdragsdirektør Per Sannerud Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Forsvarssjef Haakon Bruun-Hansen  Forsvaret
Direktør Christine Meyer Statistisk sentralbyrå
Direktør Jon Lomøy NORAD
Departementsråd Bjørn Inge Larsen Helse- og omsorgsdepartementet

Mandat for interimsrådet for å styrke virksomhetenes rolle og ansvar i utviklingen av den statlige arbeidsgiverpolitikken (pdf)