Arbeidsgruppe foreslår endringer i bestemmelser om militær disiplinærmyndighet og ny lov om militær politimyndighet

Tirsdag 9. mars overleverte arbeidsgruppen for revisjon av disiplinærloven og lov om politimyndighet i Forsvaret sin rapport til forsvarsminister Frank Bakke-Jensen. Arbeidsgruppens leder, Lars Morten Bjørkholt, presenterte hovedpunktene i rapporten for statsråden.

Arbeidsgruppen, som ble nedsatt av Forsvarsdepartementet i februar 2019, har bestått av medlemmer fra blant annet Forsvarsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Generaladvokatembetet, Riksadvokatembetet og Forsvaret. Arbeidsgruppen ble nedsatt for å fremme forslag til endringer i lov om militær disiplinærmyndighet og lov om politimyndighet i Forsvaret.

Anbefalingen til arbeidsgruppen knyttet til disiplinærloven er i hovedsak å videreføre gjeldende rett, men forenkle regelverket og flytte aktuelle bestemmelser til forsvarsloven. Dette for å sørge for at regelverk om militært personell samles i én lov. Av endringer anbefales det blant annet å fjerne arrest som refselsesmiddel i fredstid og krigstid, å styrke den fornærmedes rettsstilling ved å blant annet innføre klageadgang for den som er fornærmet i en disiplinærsak og å forenkle og digitalisere klage- og kontrollordningen.

Hva gjelder lov om politimyndighet i Forsvaret, anbefaler arbeidsgruppen en ny lov på dette området. Arbeidsgruppen foreslår tiltak for å sikre effektiv og uavhengig etterforskning underlagt påtalemyndighetens ledelse på linje med politiets etterforskning. Videre anbefaler de tiltak som vil tydeliggjøre sporvalget mellom disiplinærsak og straffesak ved mistanke om lovbrudd som kan kvalifiserer til straff. Arbeidsgruppen foreslår også å legge ned Generaladvokatembetet som etat, og at oppgavene videreføres i påtalemyndigheten og Forsvaret.

- Lov om disiplinærmyndighet og lov om politimyndighet i Forsvaret har lenge vært modne for revisjon. Dette arbeidet er et viktig bidrag for å få på plass en moderne lovgivning på området, og jeg ser frem til å sette meg inn i rapporten og de foreslåtte endringene, sier forsvarsministeren.

Nå vil Forsvarsdepartementet, i nær dialog med Justis- og beredskapsdepartementet, vurdere arbeidsgruppens anbefalinger.

Her kan du lese hele rapporten: Arbeidsgrupperapport om lov militær disiplinærmyndighet, lov om militær politimyndighet og påtalemessig behandling av militære straffesaker.pdf