Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Avtale mellom Norge og EU om arrestordre trer i kraft

En avtale om arrestordre mellom Norge og EU trer i kraft 1. november. Overlevering av lovbrytere vil nå kunne skje betydelig raskere enn etter dagens system.

– Den nordisk-europeiske arrestordren innebærer et systemskifte for overlevering av lovbrytere, og erstatter utleveringssystemet når det gjelder overlevering mellom medlemsstatene i EU og Norge. Innen EU har arrestordren vist seg å være et viktig virkemiddel i kampen mot grenseoverskridende kriminalitet, sier justisminister Jøran Kallmyr (FrP).

Det nye systemet betyr at norske statsborgere vil kunne overleveres til EU-stater. Overleveringen av norske statsborgere vil skje på vilkår av at personen ikke utleveres videre til stater utenfor EU.

I tillegg er det fastsatt korte frister for avgjørelse og iverksetting av overleveringer. Overlevering vil dermed kunne skje raskere og mer effektivt enn etter dagens system. Samtidig ivaretas rettssikkerheten ved at prinsippet om domstolsprøving av vilkårene for overlevering videreføres.

En annen viktig endring er at Justis- og beredskapsdepartementet som hovedregel ikke lenger skal treffe vedtak om overlevering. I stedet avgjør påtalemyndigheten om arrestorden skal etterkommes eller ikke. Forutsetningen er likevel at domstolen har vurdert om vilkårene for overlevering er oppfylt.

Norge inngikk i juni 2006 en parallellavtale med EU om overlevering av lovbrytere. Den delen av arrestordreloven som gjelder nordisk-europeisk arrestordre og ny forskrift til arrestordreloven vil tre i kraft 1. november. Parallellavtalen bygger på prinsippene i EUs rammebeslutning om den europeiske arrestordre, og inneholder et liknende, men ikke helt identisk system for overlevering.