Bedre finansieringsordning for private barnehager

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Regjeringen endrer finansieringen av private barnehager, men beholder dagens system med en kommunal sats. Ordningen skal sikre at alle barn i samme kommune får et godt tilbud, uavhengig om de går i privat eller kommunal barnehage. Den nye finansieringsordningen trer i kraft 1. januar 2016.

− Med ny finansieringsordning sikrer regjeringen at barnehagene i samme kommune har like muligheter til å gi barna et trygt og godt tilbud, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. Foto: KD

To modeller for finansiering av de private barnehagene har vært på høring, én som innebærer en nasjonal sats og én som innebærer kommunal sats. Regjeringen har besluttet å benytte en modell med kommunal sats, som i hovedsak betyr at dagens system videreføres. 

− Vi er opptatt av mindre statlig detaljstyring og av å styrke lokaldemokratiet. Regjeringens beslutning sikrer at kommunene fortsatt har mulighet til å gjøre lokale prioriteringer og ivareta en helhetlig barnehagepolitikk i egen kommune, sier Røe Isaksen. 

Sikrer likebehandling og forenkling

Regjeringen har de siste dagene varslet flere endringer knyttet til finansiering av barnehager. Til sammen innebærer disse endringene at regjeringen når flere viktige mål.

− Ved å øke tilskuddet til private barnehager fra 98 til 100 prosent av det kommunale barnehager får, sikrer vi full likebehandling mellom kommunale og private barnehager. Med det når vi en viktig milepæl. Vi gjør også regelverket enklere, og sørger for mer økonomisk forutsigbarhet for private barnehager, sier Røe Isaksen.

Mer treffsikkert

Tilskuddet til barnehagene blir nå mer treffsikkert. Med dagens kapitaltilskudd har ikke private barnehager med nyere bygg fått dekket sine utgifter. Disse barnehagene vil nå få mer i tilskudd enn andre fordi de har høyere utgifter.

I tillegg vil det bli innført et flatt tillegg for pensjon som samsvarer bedre med de faktiske pensjonsutgiftene i barnehagene. 

− Endringene i beregning av tilskudd for kapital- og pensjonsutgifter vil gi bedre samsvar mellom utgiftene i de private barnehagene og tilskuddet de får fra kommunen. Private barnehager som har særlig høye pensjonsutgifter, vil kunne søke om å få ekstra tilskudd, forklarer Røe Isaksen. 

I dag har de private barnehagene i gjennomsnitt lavere pensjonsutgifter enn de kommunale barnehagene, og noen barnehager har derfor mottatt tilskudd for utgifter de ikke har hatt. 

Nasjonal sats gir forskjeller i kommunen

Av nær 1100 høringssvar, ønsket kommunenes interesseorganisasjon KS og 80 prosent av kommunene som svarte en kommunal sats. Private barnehager sto for 85 prosent av høringssvarene, og disse ønsket i hovedsak en nasjonal sats. En nasjonal sats ville betydd at tilskuddet ble mer likt uavhengig av hvilken kommune barnehagen ligger i.   

Regjeringen frykter imidlertid at en nasjonal sats kan føre til store forskjeller mellom barnehager i en og samme kommune. Hvis kommunen måtte kutte kostnader, ville disse kuttene måtte gjøres i de kommunale barnehagene, mens de private barnehagene i større grad ville bli skjermet. 

− En nasjonal sats gir likebehandling mellom kommunale og private barnehager på nasjonalt nivå, men ikke innad i hver kommune. To barnehager rett ved siden av hverandre kan få helt ulike økonomiske rammevilkår. Regjeringen ønsker ikke å bidra til å skape A- og B-barnehager i kommunene, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.