Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Bedre svømmeopplæring

Dette innhaldet er meir enn 4 år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Fra høsten innføres en ferdighetsprøve i svømming for elever på første til fjerde trinn i barneskolen. – Vi legger nå frem flere tiltak for å gi de yngste elevene bedre svømmeopplæring, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Nye tiltak skal sikre elever på barneskolen bedre svømmeopplæring. FOTO: KD

Ferdighetsprøven i svømming skal deles opp i flere delprøver fra første til fjerde trinn.

– Det er viktig at delprøvene inngår i et pedagogisk opplegg, som går over tid. Ved å teste barnas svømmeferdigheter underveis er det lettere for skolen å sette inn nødvendige tiltak så tidlig som mulig, sier kunnskapsministeren.

Ferdighetsprøven er frivillig skoleåret 2016-2017, men blir deretter obligatorisk på alle skoler.

Lærere får livredningskurs

Et annet viktig tiltak for å bedre svømmeopplæringen er å tilby lærere kurs i svømming og livredning.

– Kartlegging av lærernes kompetanse tyder på at det er behov for kompetansehevingstilbud til lærere som underviser i svømming. Et av de nye tiltakene er derfor svømme- og livredningskurs for kroppsøvingslærere, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Statistisk sentralbyrås kartlegging av læreres kompetanse fra 2014 viser at under halvparten av kroppsøvingslærerne på småskoletrinnet har faglig fordypning.

Ny svømme-nettside

Det vil også bli etablert en ny nettside for skoler og lærere, der all informasjon om svømmeopplæring i skolen blir samlet på ett sted.

Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet vil få i oppdrag å samle informasjon om god svømmeopplæring. Nettsiden skal blant annet inneholde forslag til gode undervisningsopplegg lærerne kan ta i bruk, forklarer Røe Isaksen.

Nettsiden vil også inneholde praktisk informasjon til skoler om hvordan de kan samarbeide med frivillige organisasjoner og andre kommuner.

Tilskudd til intensivopplæring

Det er etablert en egen tilskuddsordning på 10 millioner kroner, til svømmeopplæring for nyankomne minoritetsspråklige elever. Også andre elever som ikke kan svømme eller har hatt mulighet til å delta i svømmeundervisningen kan bli omfattet av ordningen.

– Kommunene må søke om midler til dette fra Fylkesmannen, og de velger selv hvordan svømmeopplæringen skal organiseres. Det vil si at svømmeopplæringen kan gis i skoletiden eller etter skoletid, sier Røe Isaksen.

I tillegg er det etablert et tilskudd på 25 millioner kroner til svømmeopplæring i barnehager. Kommuner og frivillige organisasjoner kan søke om tilskuddet, som i 2016 er på 1 500 kroner per barn. Målgruppen er barn i alderen fire til seks år.

Samarbeid med organisasjoner

Andre tiltak som skal bedre svømmeopplæringen, er å etablere et godt samarbeid mellom skolene og frivillige organisasjoner som arbeider med svømming, livredning og friluftsliv. Her er Utdanningsdirektoratet allerede i dialog med flere organisasjoner, og skal sammen med disse legge til rette for lokale initiativ.

– Det finnes en rekke organisasjoner som har svømming og livredning som sine hovedoppgaver, og som skolene kan samarbeide med. Det kan gjøre det lettere å finne fleksible løsninger for svømmeopplæring lokalt, understreker kunnskapsministeren.

Aktuelle organisasjoner skolene kan samarbeide med er for eksempel Norges Svømmeforbund, Norges Livredningsselskap, Redningsselskapet, Den Norske Turistforening, Norsk Friluftsliv, Friluftsrådenes fellesforbund og Norges Padleforbund. 

6 tiltak for bedre svømmeopplæring:

  1. En ferdighetsprøve i svømming innføres fra skoleåret 2016-2017. Prøven er frivillig det første året og blir deretter obligatorisk. Ferdighetsprøven innebærer at elevene skal gjennomføre delprøver underveis i løpet av 1.-4. årstrinn.
  2. Ny nettside for ressurser i svømmeopplæringen.
  3. Kurs i svømming og livredning for lærere starter i 2017.
  4. Støtte til samarbeid mellom frivillige organisasjoner og kommuner/skoler.
  5. Tilskudd til svømmeopplæring i barnehager (25 millioner i 2016). Målgruppen er barn i alderen fire til seks år.
  6. Tilskudd til svømmeopplæring for nyankomne minoritetsspråklige elever (10 millioner i 2016). Hovedmålgruppen er minoritetsspråklige barn, unge og voksne som omfattes av grunnskoleopplæringen. Også andre elever som ikke kan svømme eller har hatt mulighet til å delta i svømmeundervisningen, kan omfattes av ordningen.