Bred satsing på trygghet, deltakelse og engasjement blant barn og unge

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Regjeringen prioriterer arbeidet for barn og ungdom høyt, og legger frem en samlet plan for satsingen på barne- og ungdomspolitikken.

- Vi har gjennomført en rekke tiltak og lagt frem nye satsinger som skal bidra til en bedre hverdag og gode muligheter for barn og ungdom. Planen viser hva vi har fått til de to siste årene, hvilke mål og ambisjoner vi har, og hvordan regjeringen vil arbeide fremover, sier barne- og likestillingsminister Solveig Horne (FrP). 

Regjeringens mål er at alle barn og unge, uansett bakgrunn, skal ha gode oppvekst- og levekår. Forebygging, tidlig innsats, trygghet og omsorg i familie og nærmiljø, gode tilbud og tjenester i offentlig og frivillig regi står sentralt.

- Arbeidet med barns rettigheter har høy prioritet. Selv om regjeringen i samarbeid med Venstre og Kristelig Folkeparti har kommet et godt stykke på vei, har vi fortsatt et arbeid å gjøre for at alle barn og unge skal oppleve en god hverdag i et trygt oppvekstmiljø. Vi styrker det sosiale sikkerhetsnettet, og bedre samarbeid på tvers av tjenester er sentralt, sier Horne.

Barne- og likestillingsministeren trekker frem regjeringens styrking av familievernets forebyggende arbeid, økte midler til tilskuddsordningen mot barnefattigdom for at flere skal få delta i fritidsaktiviteter, gratis kjernetid i barnehagen for familier med lav inntekt, partnerskap mot mobbing, satsingen på helsestasjons- og skolehelsetjenesten og økte tilskudd til idrett og fysisk aktivitet for barn og ungdom.

Planen gir en bred presentasjon av regjeringens satsing på barn og unge, og synliggjør innsatsen for å gi gode rammer for en trygg oppvekst på sentrale innsatsområder som familie og nærmiljø, barnehage, skole og arbeidsliv, helse og velferd, og kultur og fritid.

Regjeringen legger vekt på et bredt og målrettet arbeid for å sikre et godt oppvekstmiljø. For å lykkes er kommunenes arbeid av særlig betydning. Det lokale arbeidet må bygge på samspill og samarbeid mellom offentlige og frivillige krefter. For å sikre en best mulig innsats er regjeringen opptatt at barn og ungdom blir hørt og og at det blir lagt vekt på deres synspunkter. Fremtidens barne- og ungdomspolitikk må skapes i tett samarbeid med barn og unge selv.

Ungdom er også en prioritert gruppe i arbeids- og velferdspolitikken. Regjeringen har lagt fram en ungdomspakke for å sørge for at de unge kommer raskt i opplæring og aktivitet dersom de blir uten arbeid.

- 1000 nye tiltaksplasser øremerket til ungdom, økt lærlingtilskudd og forsøk med egne NAV-veiledere i den videregående skolen er eksempler på tiltak som kan bedre situasjonen til utsatte unge og bidra til at flere fullfører og består videregående skole, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H).

Regjeringens barne- og ungdomspolitikk bygger på følgende mål og prinsipper:

• En trygg oppvekst i familie og nærmiljø

• Like rettigheter og muligheter

• Deltakelse og innflytelse

• Gode tilbud og tjenester til alle

- Planen skal følges opp gjennom samarbeid, dialog og videreutvikling av innsatsen. Vårt mål er et oppvekstmiljø med trygghet, læring, trivsel og deltakelse for alle, sier Horne.

Seks departementer står bak planen: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Arbeids- og sosialdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet.

Planen "Trygghet, deltakelse og engasjement – regjeringens arbeid for barn og ungdom" finner du her.

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) og barne- og likestillingsminister Solveig Horne (FrP) besøkte Riverside ungdomshus i Oslo da de la fram plan for satsing på barn og unge. Her møtte de blant andre Carl Thomas Skalleberg som er teamleder på Riverside.