Endringer i au pair-regelverket og DNA-testing i familieinnvandringssaker trer i kraft

Fra 1. juli 2020 kan vertsfamilier som utnytter en au pair, bli varig utestengt fra au pair-ordningen. Det innebærer de aldri vil kunne få au pair igjen

Lovendringen gjelder både når vertsfamilien har brutt vilkårene for au pair-tillatelse, og når en person i vertsfamilien har begått straffbare forhold mot au pairen. Frem til nå har slike forhold bare medført midlertidig utestengelse, med en maksimal varighet på henholdsvis fem og ti år. Også au pairenes rettsstilling styrkes med lovendringen, for eksempel at utestengelse nå kan ilegges for mindre alvorlige forhold, og på et tidligere tidspunkt enn i dag.

Fra 1.juli 2020 trer en annen endring i utlendingsloven i kraft som innebærer at søkere og referansepersoner i familieinnvandringssaker fra nå av kan pålegges å avlegge DNA-test. Utlendingsmyndighetene har frem til nå bare hatt adgang til å anmode testing i saker hvor det er behov for å fastslå en familierelasjon.  

I begge sakene er det i tillegg gjort mindre justeringer i utlendingsforskriften som følge av lovendringene, og disse trer også i kraft 1. juli 2020.