Enige om bred innsats for Grønland og Tøyen

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

I dag signerte byrådsleder Raymond Johansen og kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup områdesatsingen for Oslo indre øst. Grønland og Tøyen skal få flere attraktive utearealer, møteplasser og et tryggere nærmiljø. Det skal jobbes systematisk for at barn og unge får bedre oppvekstvilkår og at flere fullfører skolen. Og flere skal i jobb

Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup, byrådsleder Raymond Johansen og byråd for byutvikling Hanna E. Marcussen
Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup, byrådsleder Raymond Johansen og byråd for byutvikling Hanna E. Marcussen. Foto: Foto: KMD

Oslo kommune og staten er enige om en ny og bredere områdesatsing i Oslo indre øst for perioden 2019-2026. I tillegg til å satse videre på Tøyen, er samarbeidet utvidet til å gjelde Grønland der det jobbes med et eget områdeløft.

Ved å signere programbeskrivelsen, formaliserer stat og kommune avtalen og forplikter seg til å jobbe langsiktig for å nå felles mål innenfor de tre områdene oppvekst og utdanning, sysselsetting og nærmiljø.

- Det har blitt gjort mye på Grønland og Tøyen, og nå gir vi dette arbeidet en langsiktig styrking. Sammen med staten skal vi skape gode nærmiljøer, sørge for at barn har en trygg oppvekst og sørge for at flere fullfører utdanning og kommer seg ut i arbeid, sier byrådsleder Raymond Johansen.  

Bydel Gamle Oslo har spesielt store utfordringer. 34 prosent av barn i bydelen vokser opp i familier med vedvarende lav inntekt. Andelen unge som fullfører videregående skole er lavere enn i Oslo generelt. Og 30 prosent av den voksne befolkningen i bydelen står utenfor arbeidslivet.

- Den nye måten vi organiserer områdesatsingene på innebærer også at vi legger større vekt på utvikling av gode utdannings- og oppvekstjenester. Det er viktig. Det å fullføre utdanningen sin og å komme i jobb fører ikke bare til at den enkelte klarer seg. Det har en effekt fordi han eller hun kan bli et forbilde for andre, sier Johansen.

- Jeg er glad for at vi sammen skal jobbe systematisk med de utfordringene som preger området. Vi vil blant annet styrke samarbeidet mellom kommune og politi for å følge opp unge i risikosonen og forhindre rekruttering til kriminelle miljøer på Grønland og Tøyen, sier Nikolai Astrup, kommunal- og moderniseringsminister.

Han legger vekt på at samarbeidet med sosiale entreprenører og andre frivillige i området skal styrkes og videreutvikles.

- Det er mange sosiale entreprenører som gjør en viktig jobb på Tøyen og Grønland. De bringer med seg nye måter å tenke på og setter i gang innovative tiltak for å få flere i jobb, for at folk skal ha trygge og gode boområder, og for at barn og ungdommer skal få mulighet til å delta på fritidsaktiviteter, sier Astrup.

-  Grønland og Tøyen er sentrumsområder som er kjent for mange, men det er også nabolagene til mange beboere. Det er viktig at områdene fungerer både for de som besøker dem og de som bor der. Sammen med de mange engasjerte lokale kreftene skal vi jobbe for å skape bedre tilbud, bedre uteområder og bedre lokale tjenester, sier byråd for byutvikling Hanna E. Marcussen.

Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup, byrådsleder Raymond Johansen og byråd for byutvikling Hanna E. Marcussen, møtte flere lokale krefter på Grønland i forbindelse med signeringen av ny avtale.

Staten bidrar med nær 39 millioner kroner og kommunen har bevilget 35 millioner kroner til områdesatsingen i Oslo indre øst i 2020. I tillegg kommer 37 millioner kroner til kriminalitetsforebygging som skal knyttes til områdesatsingene i Oslo over Justisdepartementets budsjett.

Se programbeskrivelse om områderettet innsats i Oslo indre øst

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00