ESA ber om informasjon om merkeordningen Nyt Norge

EFTAs overvåkingsorgan (ESA) har henvendt seg til Landbruks- og matdepartementet og har bedt om informasjon om merkeordningen Nyt Norge under henvisning til EØS-avtalens artikkel 11 om at «Kvantitative importrestriksjoner og alle tiltak med tilsvarende virkning skal være forbudt mellom avtalepartene». De viser også til avgjørelser i EU-domstolen som slår fast at reklameframstøt, som kun fremmer omsetning av innenlandske næringsmidler, kan være i strid med dette forbudet, dersom reklamen finansieres av det offentlige.

Landbruks- og matdepartementet sendte svar til ESA 12. januar 2015 med informasjon om selve merkeordningen. Videre viser departementet til at EUs felles landbrukspolitikk ikke er en del av EØS-avtalen. Nyt Norge benyttes nesten utelukkende av produkter som faller utenfor rammene av EØS-avtalen, og er derfor ikke bundet av dens forbud om kvantitative importrestriksjoner. Landbruks- og matdepartementet mener derfor at heller ikke EU-dommene er relevante for Nyt Norge-produktene.

ESA vurderer nå om de skal gå videre med saken.

Nyt Norge logo
Nyt Norge logo. Foto: Matmerk Foto: Foto: Matmerk
Til toppen