Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

ESA: norsk drosjeregulering er i strid med EØS-regelverket

EFTAs overvåkningsorgan (ESA) har i dag avgitt en grunngitt uttalelse hvor de konkluderer med at den norske drosjereguleringen er i strid med EØS-regelverket. ESA mener blant annet at behovsprøvingen og plikten for løyvehaver til å være tilknyttet en drosjesentral ikke er i tråd med retten til fri etablering etter EØS-avtalen artikkel 31. ESA gir Norge to måneders frist til å gjennomføre nødvendige tiltak for å rette seg etter uttalelsen.

- Vi tar avgjørelsen til ESA foreløpig til etterretning og vil nå bruke tid på å sette oss inn i premissene for avgjørelsen og se på hvilket handlingsrom vi har, før vi tar standpunkt til videre oppfølging i saken. Vi skal uansett utfall sørge for ordninger som ivaretar viktige behov som drosjetilbud i distriktene, syketransport, skoletransport og TT-transport. Hvis konklusjonen blir at det er nødvendig med endringer i regelverket, vil vi følge normale prosesser for dette. Det er ikke realistisk å endre regelverket på to måneder, sier statssekretær Tom-Christer Nilsen.

 I en tidligere sak mot Norge om drosjereguleringen i 2012, konkluderte ESA med at det var utilstrekkelig EØS-interesse i å forfølge saken videre. Saken som nå er behandlet av ESA kom opp etter klage i 2014. Departementet har overfor ESA hele tiden holdt fast ved og argumentert for at den norske reguleringen ikke er i strid med EØS-regelverket.

 - Norge har i argumentasjonen overfor ESA fastholdt at det er opp til nasjonale myndigheter å bestemme reguleringen på drosjeområdet.

- Videre har Norge argumentert for at den norske drosjereguleringen uansett kan begrunnes i allmenne hensyn, herunder hensynet til et tilstrekkelig godt drosjetilbud over hele landet.

- Norge har også overfor ESA vist til at EU-kommisjonen for tiden behandler klager over drosjereguleringen i flere europeiske land, herunder Tyskland, Frankrike og Spania. Departementet mener det er viktig at ESA og Kommisjonen vurderer den norske reguleringen og liknende reguleringer i andre land likt.

Mulighetene som følger av ny teknologi har utfordret den tradisjonelle drosjenæringen. Dette er blant annet satt fokus på gjennom rapporten fra delingsøkonomiutvalget som nylig ble lagt fram. Departementet tar høyde for teknologiutviklingen i den pågående prosessen med regelendringer på området. Det vil vurderes om ESAs grunngitte uttalelse gjør det nødvendig med tilpasninger i den pågående prosessen.

Departementet vil invitere aktørene i næringen til møte om saken de nærmeste dagene.

Til toppen