Estland bedrer barns beskyttelse etter norsk modell

Av: Piret Marvet, Den norske ambassaden i Tallin

Estland er i ferd med å innføre store reformer i skoleverket og velferdssystemet for barn og unge. Inspirasjon henter de fra Norge.

Barne-, ungdoms- og familieetaten, Folkehelseinstituttet, Kommunenes Interesseorganisasjon (KS) er alle engasjert som samarbeidspartnere for institusjonene som jobber med barnevern og barns psykiske helse i Estland.

EØS-midlene støtter dette samarbeidet med om lag 118 millioner kroner.

Det startet i det små, en vinterdag i februar 2010. Da kom tre rådgivere fra Lillegården Kompetansesenter i Porsgrunn til universitetsbyen Tartu i Estland for å dele sine erfaringer om inkluderende utdanning til estiske lærere. Det var starten på et tett samarbeid mellom norske og estiske spesialister innen spesialutdanning.

Nå har det norsk-estiske samarbeidet utvidet seg til å dekke betydelig bredere områder hvor barn og unge står sentralt.

Flere større reformer gjennomføres nå i det estiske skoleverket og velferdssystemet for barn og unge. Ny skolelov er allerede innført, mens flere lover er på trappene. Det er også vedtatt en ny nasjonal handlingsplan for barn og familier.

Formålet er å bygge et effektivt velferdssystem hvor ingen barn eller unge faller utenfor.

Estiske myndigheter har vært opptatt av å lære av andre og innføre tiltak med dokumenterte resultater. Gitt tidligere samarbeid og norske erfaringer på området er norske institusjoner blitt en viktig rådgiver for Estland i dette arbeidet.

Fullt hus da programmet for utsatte barn og unge ble lansert av de estiske sosial-, utdannings- og justisministrene og den norske ambassadøren Lise Kleven Grevstad i begynnelsen av juni. (Foto: Piret Marvet, ambassaden i Talllin)

Programmet «Utsatte barn og unge»
Gjennom EØS-midlene er det satt av 50 millioner kroner til et eget program for utsatte barn og unge i Estland. Programmet har en bred tilnærming og baserer seg på tett samarbeid mellom estiske departementer, kommuner, skoler, politi, frivillige organisasjoner og andre aktører som arbeider med barn og unge.

Norge og Estland har mye av de samme utfordringene i arbeidet med utsatte barn og unge. I begge land har kommunene hovedansvaret for barnevern. Både i Norge og i Estland er det mange kommuner med bare noe hundre innbyggere som må tilby de samme tjenestene som de største kommunene. Det gjør at det er ujevn kvalitet av tjenester og stort behov for samarbeid.

KS er partner for de estiske barnevernsinstitusjonene i dette programmet og de har gjort mye for å formidle suksesshistoriene i norsk barnevern på kommunenivå til estiske spesialister.

Bufetat Nord-Norge samarbeider tett med det estiske sosialdepartementet, og deler erfaringer fra det norske systemet med kompetansesenter og konsultasjonsgrupper. På sikt skal Estland etablere slike regionale sentre og grupper basert på norsk modell.

Det EØS-middelfinansierte programmet støtter også tiltak for å forhindre frafall i skolen. I det estiske utdanningssystemet er det fortsatt mange spesialskoler for barn med atferdsproblemer og funksjonshemninger. Den nye skoleloven tar sikte på å inkludere flest mulig i vanlige klasser. Samtidig mangler lærere kunnskap om hvordan de skal behandle barn med spesielle behov. Statped og Utdanningsdirektoratet har delt sine erfaringer på dette området.

Den norske organisasjonen Ungdom & Fritid er engasjert for å legge til rette for samarbeid mellom estiske og norske organisasjoner knyttet til fritidsaktiviteter for barn og unge. Støtten til prosjekter lyses ut senere i år.

Programmet støtter også tiltak for å forebygge ungdomskriminalitet. Estiske spesialister har vært svært interessert i å høre om den norske modellen med konfliktråd og erfaringer fra den norske organisasjonen Wayback.

Barn og unges psykiske helse
Gjennom EØS-midlene støtter Norge også andre tiltak i Estland for barn og unge. Et eget folkehelseprogram skal bedre tilbudet til unge med psykiske lidelser. Programmet er støttet med om lag 68 millioner kroner. 1200 barn og unge skal få tilbud om hjelp.

Norges Folkehelseinstitutt er strategisk samarbeidspartner.

Sammen styrker de to programmene samarbeidet mellom barnevern- og helsemiljøer i Norge og Estland.

Mer informasjon om EØS-midlene i Estland

 

 

 

Til toppen