EU-høring om nye kriterier til taksonomien for bærekraftig økonomisk aktivitet

Europakommisjonens ekspertgruppe for bærekraftig finans, «Platform on Sustainable Finance», publiserte 3. august utkast til en rapport om nye kriterier til EUs taksonomi for bærekraftig økonomisk aktivitet. Utkastet er på høring til 24. september.

Rapporten fra ekspertgruppen omhandler utkast til kriterier for økonomiske aktiviteters bidrag til fire av de seks miljømålene i taksonomiforordningen. De fire målene er:

  • Bærekraftig bruk og beskyttelse av vann- og marine ressurser.
  • Omstilling til en sirkulærøkonomi, avfallsforebygging og gjenvinning.
  • Forebygging og kontroll av forurensning.
  • Beskyttelse av artsmangfold og sunne økosystemer.

En delegert rettsakt med kriterier for økonomiske aktiviteters bidrag til oppnåelse av de to andre målene (reduksjon av klimagassutslipp og klimatilpasning) ble vedtatt av kommisjonen 4. juni. Utkastet til rapport som er på høring, inneholder også utkast til kriterier for et lite antall økonomiske aktiviteters bidrag til oppnåelse av målet om reduksjon av klimagassutslipp, herunder aktiviteter i luftfartssektoren.

Fristen for å gi innspill til utkastet er 24. september. Ekspertgruppen vil legge frem sine endelige anbefalinger til kommisjonen i november i år. Kommisjonen vil deretter sende et forslag til en rettsakt med kriterier for de fire miljømålene på ny høring. Rettsakten er ventet vedtatt første halvår 2022. Reglene skal gjelde fra 1. januar 2023.

Finansdepartementet oppfordrer norske interessenter til å gi innspill til ekspertgruppen via kommisjonens høringsportal.

Dersom det er forhold av særlig betydning for norske interesser som Finansdepartementet bør være oppmerksom på, ber departementet om innspill innen 10. september. Innspill sendes på e-post til postmottak@fin.dep.no.

Bakgrunn

I EU ble det i juni 2020 vedtatt en forordning om et rammeverk for et klassifiseringssystem (taksonomi) for bærekraftig økonomisk aktivitet. Taksonomiforordningen antas å være EØS-relevant, men er foreløpig ikke tatt inn i EØS-avtalen. Regjeringen har foreslått å gjennomføre forordningen i en ny lov om offentliggjøring av bærekraftsinformasjon i finanssektoren og et rammeverk for bærekraftige investeringer

Kravene i forordningen retter seg mot finansmarkedsaktører som tilbyr finansielle produkter og mot selskaper som er underlagt krav til å rapportere ikke-finansiell informasjon etter regnskapsdirektivet.