Fire millioner til lokale trafikksikkerhetstiltak

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

– Lokalt trafikksikkerhetsarbeid er avgjørende i kampen mot drepte og skadde i trafikken. Samferdselsdepartementet gir derfor støtte til slikt arbeid. I år har vi delt ut fire millioner kroner, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

– Tilskuddsordningen er en del av regjeringens brede satsing på trafikksikkerhet. Det handler om satsing på et bredt spekter av tiltak som kan påvirke trafikantenes atferd, både fysiske tiltak på vegnettet og tiltak rettet mot kjøretøyene. I kampen mot drepte og skadde i trafikken er det viktig å jobbe sammen, og lokale initiativ er et viktig bidrag, sier Solvik-Olsen.

Disse prosjektene som har fått midler i år:

 • MIND-senteret ved Bratten aktivitetssenter i Bodø til holdningsskapende arbeid blant ungdom: Er tildelt 500 000 kroner. Formålet med MIND-senteret er å redusere antall drepte og skadde i trafikken ved å påvirke og endre ungdoms atferd og holdning i trafikken. Målgruppen er elever i videregående skole.
 • "De tre killers" til arrangementer om rus, fart og bilbeltebruk: Er tildelt 30 000 kroner. "De tre killers" er en aksjon og et samarbeidsprosjekt mellom lokalt brannvesen, politidistrikt og UP, ambulanseseksjonen i Nordre Follo. De jobber for å øke forståelsen for å kjøre rusfritt, holde fartsgrensene og bruke bilbeltet.
 • Vaksdal kommune til arrangement for ungdom om fart og rus: Er tildelt 50 000 kroner til gjennomføring av et trafikksikkerhetsarrangement. Arrangementet retter seg primært mot ungdom i niende og tiende klasse, med fokus på fart og rus.
 • Norges Lastebileier-Forbund til "Venner på veien": Er tildelt 750 000 kroner til trafikksikkerhetskampanjen "Venner på veien". Dette er en landsdekkende kampanje med formål om å øke trafikksikkerheten i situasjoner der tungtransport og barn møtes i trafikken gjennom et undervisningsopplegg for skolebarn.
 • Målselv kommune til gangvei mellom busslomme og husstander: Er tildelt 288 000 kroner for å etablere gangvei mellom en busslomme og husstander med skolebarn. Målet er å sikre skolebarn en trygg adkomst til skolebussen.
 • Sør-Varanger kommune til kurs for ansatte i hjemmebasert omsorg: Er tildelt 60 000 kroner til opplæring og kurs i trafikksikkerhet for ansatte i hjemmebasert omsorg. Målet med kurset er å bevisstgjøre de ansatte i forhold til trafikantatferd, vurderinger av trafikale risikosituasjoner, ulykkesårsaker og drivstoffbesparende kjøring.
 • Kjør for livet AS til samarbeidsprosjekt med Trygg Trafikk: Er tildelt 500 000 kroner. Kjør for livets virksomhet retter seg mot spenningssøkende barn og unge opp til 24 år med interesse for motor og mekanikk. Gjennom et tilpasset fritidstilbud er målet å flytte utøvelsen av spenningen til arenaer hvor ungdommen får god oppfølging av kompetente voksne rollemodeller. Tilskuddet skal benyttes til utvikling av nytt toårig samarbeidsprosjekt mellom Trygg Trafikk og Kjør for livet.
 • Foreldreutvalget i Krokane barnehage til asfaltering av trafikkløype: Er tildelt 200 000 kroner til asfaltering av en trafikkløype i tilknytning til barnehagen. Formålet med prosjektet er å forebygge trafikkulykker gjennom å lære barn i barnehagen og nærområdet god trafikkultur, og gi en forståelse av korrekt trafikantadferd.
 • Organisasjonen "På sykkel i Telemark" til "Alle barn sykler": Er tildelt 500 000 kroner for å utvikle materiell og utprøving av metodikk for programmet "Alle barn sykler". Dette er et trafikalt opplæringsprogram for barn, som de siste ti årene er gjennomført for til sammen 17 000 barn i Grenlandsområdet. Formålet med opplæringsprogrammet er å lære barn nødvendige ferdigheter for å ferdes trygt på sykkel og motivere til å velge sykkel som framkomstmiddel. Programmet er også gjennomført på seks utvalgte skoler i Oslo. Organisasjonen "På sykkel i Telemark" vil nå utvikle eget materiell og tilby programmet i flere kommuner.
 • Jondal kommune til trafikksikker vei for barnehage og skole: Er tildelt 250 000 kroner i tilskudd til å etablere en ny trafikkløsning for Jondal barnehage og Jondal skole. Formålet med prosjektet er å bedre trafikksikkerheten for om lag 180 barn og unge ved å skille gående og syklende fra annen trafikk.
 • Foreldreutvalget ved Berger skole til tiltak for trafikksikker skolevei: Er tildelt 250 000 kroner for å forbedre trafikksikkerheten langs skoleveien til Berger skole. Formålet med prosjektet er å bidra til økt trafikksikkerhet for om lag 350 elever ved Berger skole.
 • Lenvik kommune til sykkelgård: Er tildelt 220 000 kroner i tilskudd for å finansiere etableringen av en sykkelgård. Formålet med prosjektet er økt trafikksikkerhet ved å gi barn og unge en trygg arena for opplæring i trafikkregler og nødvendig ferdighetstrening for sykling i ordinær trafikk.
 • Vinje kommune til trafikksikker skliløype mellom skisenter og hotell: Er tildelt 350 000 kroner i tilskudd for å etablere en 2,1 kilometer lang skliløype for barn og unge langs fylkesveg 37. Formålet med prosjektet er å forebygge trafikkulykker gjennom å gi barn og unge på ski en trygg trasé mellom Rauland skisenter og Rauland Høgfjellshotell.
 • Trygg Trafikk Vestfold til "Lys til ettertanke": Er tildelt 52 000 kroner til minnemarkeringen "Lys til ettertanke". Markeringen har som formål å minnes trafikkofre, sette søkelys på trafikkulykker og ha en preventiv effekt for de som kjører gjennom markeringen. Minnemarkeringen i Vestfold er avholdt årlig siden 1994, og statsråden deltar 3. januar 2016 som hovedtaler for andre gang.

Tilskuddene inngår i Samferdselsdepartementets ordning for tilskudd til lokale trafikksikkerhetstiltak, som skal bidra til å styrke arbeidet med trafikksikkerhet som er satt i gang av kommuner, frivillige organisasjoner, interessegrupper og andre lokale aktører.