Fire varslingssaker i Hordaland er gransket (Wiersholms rapport Del 2)

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

De fire varslerne varslet forsvarlig da de sa fra om kritikkverdige forhold. Ingen av varslerne er blitt utsatt for gjengjeldelse i strid med forbudet i arbeidsmiljøloven. Det er konklusjonen etter at de rettslige sider av sakene er gjennomgått.

Advokatfirmaet Wiersholm AS leverte i juni 2015 en rapport Del 1 som var en undersøkelse av arbeidsgivers håndtering av politietterforsker Robin Schaefers varsel i den såkalte «Monikasaken». Det ble i juli 2015 besluttet at varslingssakene til de fire øvrige varslerne ved Vest politidistrikt også skulle realitetsbehandles av Wiersholm. Rapport Del 2 som omhandler disse fire varslingssakene, ble mottatt i departementet 15. mars 2015.

Det er en stor belastning å varsle. Wiersholm sier at selv om det ikke kan konstateres gjengjeldelse, må arbeidsgiver stille seg spørsmål om det hadde vært mulig å skåne varslerne bedre. God kommunikasjon og dialog har avgjørende betydning for de ansattes mulighet til å fremsette kritiske ytringer og for å oppnå aksept for arbeidsgivers utøvelse av styringsbeslutninger.

Rapporten sier også at granskninger ikke alltid er det beste virkemiddel i saker som gjelder sammensatte arbeidsmiljøutfordringer. Arbeidsgiver bør i slike saker nøye seg med å kartlegge problemenes omfang slik at arbeidsgiver har tilstrekkelig kunnskap til å iverksette nødvendige tiltak, istedenfor å iverksette granskninger. Videre peker rapporten på at ikke alle kritikkverdige forhold omfattes av varslingsreglene, for eksempel vil arbeidsmiljøproblemer knyttet til ledelse, samhandling og styringsrett ofte falle utenfor disse.

– Dette er viktige læringspunkter som vi vil ta med oss i det videre arbeidet med arbeidsmiljøutfordringer i etaten. Rapporten vil nå bli nøye gjennomgått og fulgt opp med tiltak, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen.