Fisket etter leppefisk lukkes ikke – startdato for årets fiske

Nærings- og fiskeridepartementet har til vurdering Fiskeridirektoratets forslag til reguleringer i fisket etter leppefisk i 2017. Departementet vil bruke nødvendig tid på å gå gjennom forslagene, men har funnet det hensiktsmessig å foreta noen avklaringer nå.

Det er i tråd med Fiskeridirektoratets forslag bestemt at årets fiske åpnes 17. juli sør for 62° N (Stadt) og 31. juli nord for 62° N. Fredningsperiode i gytetiden skal bidra til å sikre rekruttering i bestandene, samtidig som det er behov for å redusere fiskepresset generelt. Åpningsdatoene kan imidlertid bli noe justert på bakgrunn av råd fra Havforskningsinstituttet.

Det er også besluttet at det ikke vil være aktuelt å lukke fisket etter leppefisk nå i 2017. For å unngå økning i deltakelsen i 2017 som utelukkende er motivert av et mål om å oppnå deltakeradgang ved en fremtidig lukking av fisket, er det likevel bestemt nå at ved eventuell senere lukking av dette fiskeriet vil deltakelse i 2017 ikke være kvalifiserende.

– Fiskeridirektoratets reguleringsforslag har vekket mye oppmerksomhet, spesielt forslaget om å lukke dette fiskeriet. Vi fant det derfor hensiktsmessig å avklare spørsmålet om lukking allerede nå, samt å få fastsatt starttidspunkt for fisket, mens resten av reguleringsopplegget vil vi måtte bruke noe mer tid på, sier fiskeriminister Per Sandberg.

Til toppen