Fokus 2018: E-tjenestens åpne vurdering

Fokus 2018 er en ugradert utgave av E-tjenestens årlige trusselvurdering. Det er en rent etterretningsfaglig rapport om utviklingstrekk som har betydning for Norges sikkerhet.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen mottok Fokus 2018 av sjef for Etterretningstjenesten, generalløytnant Morten Haga Lunde.
Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen mottok Fokus 2018 av sjef for Etterretningstjenesten, generalløytnant Morten Haga Lunde. Foto: Torbjørn Kjosvold, FMS

— Vår eneste utenlands-etterretningstjeneste gjør sine faglige vurderinger tilgjengelige for et bredt publikum i Fokus-rapportene. Hensikten er å bidra til en informert offentlig debatt om de mange og kompliserte sikkerhetsutfordringer Norge står overfor, noe jeg mener vi i stor grad klarer, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

Norges sikkerhet er sammenvevd med andres sikkerhet, mot et bakteppe av blant annet av økt militær aktivitet i våre nærområder, en stadig økende globalisering, økt avhengighet av det digitale rom, og terrorisme, uro og ustabilitet i mange land og områder.

En best mulig situasjonsforståelse er en forutsetning for at myndighetene skal kunne utarbeide forstandige og veloverveide svar på disse utfordringene. Etterretningstjenesten spiller en helt avgjørende rolle for å sikre at denne situasjonsforståelsen er så god som mulig.

— Det er betryggende å vite at vi i dag har en meget kompetent etterretningstjeneste, som for øvrig også får de beste skussmål fra våre allierte samarbeidspartnere, sier forsvarsministeren.

De sikkerhetspolitiske utfordringene, og ikke minst den rivende teknologiske utviklingen, gjør det likevel nødvendig med en styrking av tjenesten, som regjeringen er i ferd med å gjennomføre, for at den også i fremtiden skal være i stand til å utføre de oppdragene den er pålagt.

Den pågående utredningen av hvordan et digitalt grenseforsvar kan etableres og lovreguleres er sentral i denne sammenheng. I dette arbeidet er det avgjørende å balansere riktig mellom hensynet til rikets sikkerhet og personvern.

— Vi gjør nå en grundig og samvittighetsfull behandling av digitalt grenseforsvar (DGF), slik at resultatet blir et forslag som gir oss betydelig etterretningsmessig verdi uten å gå på bekostning av befolkningens grunnleggende rettigheter og friheter – som jo E-tjenesten dypest sett er med på å beskytte, sier Bakke-Jensen.

Selv i en globalisert verden er det våre nærområder som er særlig viktige for vår sikkerhet. Det er derfor ikke uventet at Etterretningstjenesten vil fortsette å vektlegge Russland og russisk militær aktivitet i våre nærområder også i fremtiden. Anskaffelsen av nye maritime patruljefly og ubåter, i tillegg til de to overvåkningsfartøyene som allerede seiler i nordområdene, illustrerer også denne satsingen.

Til toppen