Foreslår endring i mediekompensasjonsordningen

Informasjon om koronasituasjonen endrer seg raskt og kan derfor være utdatert. 

Sjekk temasiden Koronasituasjonen for siste nytt fra regjeringen, eller Helsenorge.no for oversikt over råd og regler om koronaviruset.

Regjeringen foreslår en endring i kompensasjonsordningen for redaktørstyrte medier for å rydde opp i en utilsiktet konsekvens av forskriften.

Dette skyldes at flere medier ville få en stor avkortning i støtten etter gjeldende regler, fordi deres inntekter og/eller kostnader varierer mye gjennom året.

– Det er viktig for regjeringen å lytte til innspill fra bransjen. Vi ser at denne bestemmelsen fikk et uheldig utslag for mange medier, og foreslår derfor å endre forskriften, sier kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja.

Forslaget gjelder § 10-3 i forskriften, som sier at mediene får en avkortning i kompensasjonen dersom driftsresultatet i perioden i 2020 overstiger driftsresultatet i samme periode 2019. Utfordringen ligger i at det brukes et gjennomsnitt av driftsresultatet i 2019 til sammenligning med det faktiske driftsresultat i perioden 15. mars til og med 30. juni 2020.

Regjeringen foreslår derfor å endre forskriften slik at det i beregningen av driftsresultat for perioden i 2019 kan benyttes enten

a) beregningsmetoden for driftsresultat (EBITDA) i perioden i 2019 slik forskriften definerer i dag, eller

b) driftsresultatet i perioden 15. mars til og med 30. juni 2019.

Etter planen skulle medier som innfrir kriteriene for å motta kompensasjon etter den midlertidige kompensasjonsordningen for redaktørstyrte medier få utbetalt støtte i månedsskiftet august/september. Kulturdepartementet vil sende forslaget til forskriftsendring på høring. Dersom forskriften endres vil mediene som ønsker å benytte den nye beregningsmetoden for driftsresultatet i 2019 måtte sende inn nødvendige opplysninger til Medietilsynet. Tilsynet vil så snart som mulig etter dette utbetale kompensasjonen.

Ettersom det foreslås å benytte både den gamle og en ny beregningsmetode vil ingen medier komme dårligere ut av den foreslåtte endringen.