Foreslår nye regler for tobakk

Av Børge Sved, EU-delegasjonen

Dette innholdet er mer enn 8 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Fortsatt forbud mot snus, forbud mot smakstilsetninger i tobakk, ny merking av sigarettpakker og mer kontroll av tobakksalg på nett er blant tiltakene som foreslås i Europakommisjonens reviderte tobakksdirektiv.

Illustrasjonsfoto. Foto: Mourge File

Fortsatt forbud mot snus, forbud mot smakstilsetninger i tobakk, ny merking av sigarettpakker og mer kontroll av tobakksalg på nett er blant tiltakene som foreslås i Europakommisjonens reviderte tobakksdirektiv.

Europakommisjonens forslag til revisjon av tobakksdirektivet ble lagt frem 19. desember 2012. Målet med revisjonen er å gjøre røyking mindre attraktivt, spesielt blant unge.

Blant tiltakene som foreslås er forbud mot tobakk med smakstilsetninger som gjør at produktet får en annen smak. Det betyr blant annet at produkter som mentholsigaretter og røykfri tobakk med forskjellige smaker kan bli forbudt. Kommisjonen vil også at minst 75 prosent av emballasjen på sigaretter og rulletobakk skal inneholde helseadvarsler i form av både bilder og tekst.

Les også: Nye helseadvarsler på røykpakker

Snusforbudet opprettholdes i EU, men Sverige får beholde sin unntaksordning. Norge har i sin høringsuttalelse bedt om unntak på linje med Sverige dersom forbudet mot snus i Europa vil bli opprettholdt. I tillegg vil Kommisjonen innføre strengere identifiseringsordninger på internettleverandører som selger tobakk, slik at mindreårige ikke får kjøpt produktene.

I samsvar med norske innspill
Dagens regelverk på området stammer fra tobakksdirektivet fra 2001 og det er dette som nå foreslås revidert. Direktivet fra 2001 er tatt inn i norsk lov gjennom EØS-avtalen og det må antas at også den reviderte versjonen vil være relevant for Norge.

Under utarbeidelsen av det nye revisjonsforslaget har Norge jobbet aktivt for å fremme våre synspunkter i tobakkspolitikken, blant annet i form av et høringsinnspill.

- Vi har interessert oss sterkt for revisjonen av tobakksdirektivet. Mange av tiltakene som fremmes i EUs revisjon av tobakksdirektivet er i samsvar med de innspillene Norge har gitt. Dette gjelder blant annet forslag om billedbruk i advarsler, som vi innførte i 2011, og forbud mot smaksstoffer, sier råd for helse og mattrygghet, Heidi Langaas.

På andre områder har Norges innspill ikke blitt tatt til etterretning. Revisjonsforslaget inneholder for eksempel ikke utstillingsforbud av tobakksprodukter, slik som i Norge.

- På enkelte områder har Norge en mer offensiv antirøykepolitkk. Men det er verdt å merke seg at det reviderte direktivet kun angir minimumsregler og at alle land vil stå fritt til å innføre strengere regler enn direktivet tilsier, forklarer Langaas.

Tar livet av 700.000 hvert år
I tillegg til de allerede nevnte tiltakene, foreslås det også å innføre et sporingssystem og sikkerhetsmerker på emballasje, slik at det blir vanskeligere å selge ulovlige produkter i EU.

Tobakk er den hyppigste årsaken til dødsfall som kunne vært unngått i Europa. Den dreper hvert år nesten 700.000 mennesker og forårsaker millioner av leveår med dårlig helse. EU vil derfor forsøke å regulere tobakksprodukter på en måte som avspeiler den helseskadelige virkningen de har.

Direktivet vil nå bli behandlet av Rådet og Europaparlamentet, og det er ventet at det blir vedtatt i løpet av 2014. I så fall kan det tre i kraft fra 2015 eller 2016.

Les mer om helsepolitikk på Europaportalens temasider for helse.

Les også: Intens utspørring av kandidat til kommissær for helse- og forbrukerspørsmål