Forskrift om unntak fra reglene om beskatning av lån fra selskap til personlig aksjonær

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

I forbindelse med statsbudsjettet for 2016 ble det vedtatt særskilte regler om at lån fra selskap til personlige aksjonærer skal anses som utbytte. Finansdepartementet har i dag fastsatt forskrift om enkelte unntak fra reglene.

På bakgrunn av merknadene fra høringsinstansene har departementet foretatt noen endringer sammenlignet med det forslaget som var på høring med høringsfrist 8. januar. Det gis et generelt unntak for kreditt under 100 000 kroner fra selskap til aksjonær, dersom kreditten innfris innen 60 dager. Videre gis det unntak for kundefordringer som er et ledd i selskapets ordinære virksomhet, dersom fordringen innfris innen 30 dager.

Det foreslåtte unntaket om kreditt eller sikkerhetsstillelse fra bank er presisert i forskriften til å gjelde finansforetak som omfattes av finansforetaksloven § 1-3. I tillegg gis det som foreslått i høringsutkastet, unntak for kreditt eller sikkerhetsstillelse som ytes arbeidstakere med lavere eier- eller stemmeandel i selskapet enn fem prosent.

Endringene trer i kraft straks med virkning fra 7. oktober 2015.