Forslag om tvangsmulkt for uforsikrede kjøretøy sendt på høring

Finansdepartementet har i dag sendt et forslag om at Trafikkforsikringsforeningen (TFF) kan gi tvangsmulkt til eiere av kjøretøy som ikke har ansvarsforsikring på høring. – Ordningen vil sannsynligvis redusere antallet uforsikrede kjøretøy. Det kan føre til færre ulykker og skader. I tillegg slipper lovlydige bileiere å spleise på regningen når uforsikredes kjøretøy er involvert i ulykker, sier finansminister Siv Jensen (FrP).

Mange som eier kjøretøy har ikke forsikring, til tross for at det er en lovpålagt plikt. I dag er det 135 432 kjøretøy som ikke er forsikret. Det utgjør 3,4 prosent av kjøretøyene i Norge. Finansdepartementet anslår at TFF-ordningen vil redusere antallet uforsikrede kjøretøy til svensk nivå. Sverige har en tilsvarende ordning som Norge foreslår å innføre, der er 1 prosent av kjøretøyene uforsikret.

TFF-ordningen innebærer at Trafikkforsikringsforeningen (TFF) kan innkreve tvangsmulkt fra eiere av uforsikrede kjøretøy. Dagsmulkten for en personbil vil bli om lag 150 kroner og vil bli gitt for hvert døgn kjøretøyet ikke er forsikret. Dette er vesentlig dyrere enn å forsikre kjøretøyet på vanlig måte.

Inntektene fra tvangsmulkten skal gå til å dekke skader forårsaket av uforsikrede kjøretøy og skader forårsaket av uidentifiserte kjøretøy. Kostnadene til dette er på om lag 110 – 120 millioner kroner i året. Dette er kostnader som i dag må dekkes av forsikringsselskapene og dermed indirekte av alle lovlydige forsikringstakere.

Departementet legger opp til at ordningen kan innføres 1. januar 2018, samtidig som omleggingen fra årsavgift til trafikkforsikringsavgift. TFF-ordningen ventes å redusere statens inntektstap fra omleggingen til trafikkforsikringsavgift med om lag 150 millioner kroner.

TFF-ordningen gjelder for alle som ikke oppfyller den lovfestede forsikringsplikten. Det kan være eiere av alle typer registrerte kjøretøy – alt fra personbiler til mopeder og snøscootere.

 

Fakta om Trafikkforsikringsforeningen og TFF-ordningen:
TFF er et samarbeidsorgan for de forsikringsselskaper som driver trafikkforsikring i Norge. Foreningen erstatter skader som voldes av ukjente og uforsikrede motorvogner og skal for øvrig ta seg av forsikringsspørsmål i forbindelse med internasjonal motorvogntrafikk.

Den obligatoriske forskringsplikten skal sikre skadelidte erstatninger ved skade påført dem av tredjemenn, uavhengig av tredjemanns økonomiske evne på skadetidspunktet. For å øke denne tryggheten ytterligere, er det bygget opp en garantiordning som sikrer tredjemann erstatning ved skade forvoldt av ukjente, uforsikrede eller utenlandske motorvogner gjennom TFF, som er et sentralt erstatningsorgan for skader som påføres av motorvogner.

Etter forslaget skal nivået på tvangsmulkten baseres på den høyeste tilbudte prisen på forsikringen tillagt dagbasert trafikkforsikringsavgift, innkrevingsomkostninger, samt et tillegg på 2,5 prosent av den høyeste tilbudte prisen på forsikring. Dagsmulkten for en personbil vil da bli om lag 150 kroner.

I forslaget ligger også en betydelig effektivisering av informasjonsflyten om forsikrede og uforsikrede kjøretøy. Forsikringsselskapenes felles system «TFFAuto» vil bli hovedkilde for en motorvogns forsikringsstatus i Norge, og dette vil vesentlig forenkle rutiner for Statens vegvesen, forsikringsselskapene og motorvogneierne.

Høringsfristen er 3. mars 2017.

Les høringen her

Til toppen