Høring - forslag om endringer i bilansvarslova og forskrift om trafikktrygd, samt ny forskrift om tvangsmulkt for uforsikrede kjøretøy

Finansdepartementet sender med dette på høring forslag om endringer i bilansvarslova og forskrift om trafikktrygd, samt ny forskrift om tvangsmulkt for uforsikret kjøretøy. Endringene har til formål å redusere andelen uforsikrede kjøretøy, og bidra til færrest mulig uforsikrede kjøretøy ved omlegging av årsavgiften til en ny avgift på trafikkforsikringer.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 03.03.2017

Vår ref.: 13/5262 SL TFl/KR

Finansdepartementet sender med dette på høring forslag om endringer i bilansvarslova og forskrift om trafikktrygd, samt ny forskrift om tvangsmulkt for uforsikret kjøretøy. Endringene har til formål å redusere andelen uforsikrede kjøretøy, og bidra til færrest mulig uforsikrede kjøretøy ved omlegging av årsavgiften til en ny avgift på trafikkforsikringer.

Finansdepartementet varslet i Prop. 1 LS (2016-2017) Skatter, avgifter og toll 2017 kap. 10.4.3 at det i budsjettdokumentene for 2018 vil bli lagt fram forslag om trafikkforsikringsavgift. Avgiftsomleggingen skal ivareta flere formål:

 • For eiere vil omleggingen til forsikringsavgift åpne for større fleksibilitet ved at avgiften tilpasses den tiden kjøretøyet er forsikret (og påregistrert). De som kjøper et kjøretøy mot slutten av året, slipper etter dette å betale årsavgift for hele året. Eiere som får kjøretøyet vraket etter skade, vil ikke lenger måtte betale to årsavgifter for samme år. Videre vil eiere, gjennom avregistrering kunne unngå avgiftsbelastning for perioder hvor kjøretøyet ikke benyttes
 • Etter omleggingen vil avgiftsbelastningen følge premieinnbetalingen. For forsikringstakere med månedlig premieinnbetaling, vil avgiftsbelastningen bli fordelt over tilsvarende terminer
 • Eierne vil få faktura kun fra forsikringsselskapet
 • Ved eierskifter vil man unngå uklarhet om hvem som skal betale avgiften
 • Personer som leaser kjøretøy, vil ikke lenger bli belastet med merverdiavgift på årsavgiften
 • Omleggingen vil avhjelpe biloppsamlerbransjens utfordringer med opphopning av kjøretøy som følge av at man i dag må levere kjøretøyet inn ved årsskiftet eller innen 20. mars om man skal slippe årsavgift, eller innen 1. juli om man skal få halv avgift
 • Omleggingen vil forenkle avgiftsmyndighetens arbeid, og frigjøre resurser til andre formål

Avgiften på trafikkforsikringer vil kunne medføre et uheldig bortfall av avgiftsinntekter og økning av antallet uforsikrede kjøretøy. Det ble i budsjettproposisjonen vist til at det derfor var igangsatt et arbeid i samarbeid med forsikringsbransjen for å få på plass en ordning i regi av Trafikkforsikringsforeningen (TFF) som skal gjøre det mulig å belaste eiere av uforsikrede, påregistrerte kjøretøy med tvangsmulkt som har til formål å motivere eiere til å oppfylle forsikringsplikten. En TFF-ordning er antatt å redusere antallet uforsikrede kjøretøy fra 3,44 pst., som er dagens nivå for forsikringspliktige kjøretøy, til om lag 1 pst., som er nivået i Sverige som har hatt en liknende ordning siden 1978. Det er antatt at en TFF-ordning vil redusere provenytapet som følge av manglende innbetaling av avgift fra om lag 200 til 50 mill. kroner. Utover færre uforsikrede kjøretøy og redusert provenytap, vil en TFF-ordning ivareta flere formål:

 • Forsikringsselskapene vil få en økning av premieinntektene, anslått til vel 100 mill. kroner
 • Færre uforsikrede kjøretøy forventes å redusere antallet skader som forvoldes av uforsikrede motorvogner og dermed redusere kostnader til utbetaling av erstatninger disse skadene
 • Tvangsmulkten vil bidra til å dekke kostnader TFF har med å dekke skader forvoldt av uforsikrede kjøretøy og ukjente skadevoldere
 • Forsikringstakerne som oppfyller sin lovpålagte forsikringsplikt, vil i mindre grad være med på «spleiselaget» når regningen etter ukjente eller uforsikrede skadevoldere skal betales
 • TFFAuto vil bli hovedkilde for en motorvogns forsikringsstatus i Norge, og dette vil vesentlig forenkle rutiner for Statens vegvesen, forsikringsselskapene og motorvogneierne
 • Ordningen kan også være ulykkes- og skadeforebyggende, og kan bidra til at eldre, og muligens trafikkfarlige, kjøretøy blir frivillig avregistrert og ev. vraket

Høringsdokumentene sendes ikke i papirversjon til høringsinstansene. Den enkelte høringsinstans må vurdere om saken bør sendes til underliggende etater eller virksomheter, tilknyttede virksomheter, medlemsorganisasjoner eller lignende.

Høringsfristen er 3. mars 2017. For å avgi høringsuttalelse, bruk den digitale løsningen for høringsuttalelser som ligger på denne siden ved å klikke på «Send inn høringssvar». Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og vil bli publisert på våre nettsider.

Med hilsen

Torbjørn Flørenes  e.f. 
fagdirektør

                                                                            Rune H. Nygaard
                                                                            seniorskattejurist

 

Arbeids- og sosialdepartementet

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Forsvarsdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet

Klima- og miljødepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kulturdepartementet

Kunnskapsdepartementet

Landbruks- og matdepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet

Olje- og energidepartementet

Samferdselsdepartementet

Utenriksdepartementet

Akademikerne

American Car Club of Norway

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Arntzen de Besche Advokatfirma AS v/advokat Atle Lunder

ATV-importørenes Forening c/o advokatfirma Ræder v/Arve Lønnum

Autobransjens Leverandørforening

Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund

Bedriftsforbundet

Bensinforhandlernes Bransjeforening

Bilimportørenes Landsforening

Bransjeutvalget for bilbergere (BUB) c/o Kjartan Iversen

Datatilsynet

Den Norske Advokatforening

Den Norske Aktuarforening

Den norske Revisorforening

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Direktoratet for økonomistyring

Domstolsadministrasjonen

Falck Redning AS

Finans Norge (FNO)

Finansieringsselskapenes Forening/Servicekontor

Finanstilsynet

Forbrukerombudet

Forbrukerrådet

Forsikringsklagekontoret

Greenpeace Norge

Hovedorganisasjonen Virke

IKT-Norge

Innovasjon Norge

Kongelig Norsk Automobilklubb

Kripos

KS

LMK – Landsforbundet av Motorhistoriske Kjøretøyklubber

Landsorganisasjonen i Norge

Lastebileiernes forening

LeasePlan Norge AS v/Anders Ree-Pedersen

Maskinentreprenørenes Forbund

Miljøstiftelsen Bellona

Motorførernes  avholdsforbund

Motorsykkelimportørenes Forening v/Arve Lønnum

Naturvernforbundet

NITO - Norges ingeniør- og teknologorganisasjon

Norges Automobil-Forbund NAF

Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening

Norges Bank

Norges Bilbransjeforbund

Norges Biloppsamleres forening NBF

Norges Bilutleieforbund

Norges Bilsportforbund

Norges Bondelag

Norges Caravanbransjeforbund

Norges Motorsportforbund

Norsk Forsikringsjuridisk Forening, c/o Adv Claus Brynhildsen, c/o Kogstad, Lunde & Co

Norsk Motor Klubb

Norges Handicapforbund

Norges Juristforbund

Norges Bilsportforbund

Norges kemner- og kommuneøkonomers forbund

Norges Lastebileier-Forbund

Norges Politilederlag

Norges Motorsportforbund

Norges Motorsykkelforbund

Norges Taxiforbund

Norges Turbileierforbund

Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Norsk Bobil og Caravan Club

Norsk elbilforening

Norsk Industri

Norsk Motorcykkel Union

Norsk Pendlerallianse

Norsk Transportarbeiderforbund

Norsk Veteranvogn Klubb

Norsk Øko-Forum (NØF)

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

Opplysningrådet for Veitrafikken

Personskadeforbundet

Politiets Fellesforbund

Politihøgskolen

Regjeringsadvokaten

Riksrevisjonen

Sivilombudsmannen

Skadeforebyggende forum

Skattebetalerforeningen

Skattedirektoratet

Småbedriftsforbundet

Statens innkrevingssentral

Statens vegvesen, Vegdirektoratet

Statistisk sentralbyrå

Syklistenes Landsforening

Tolldirektoratet

Trafikkforsikringsforeningen

Transportbedriftenes Landsforening

Transportøkonomisk instistutt

Trygg Trafikk

Unio, hovedorg. for universitets- og høyskoleutdannede

Utdanningsforbundet

Utrykningspolitiet

Viking Redningstjeneste

Hovedorganisasjonen Virke

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund YS

Yrkestrafikkforbundet

ZERO

ØKOKRIM

Økonomiforbundet

Til toppen