Forslag til ny lov om pengespill på høring

Kulturdepartementet har i dag sendt et forslag til ny pengespillov på høring. Forslaget samler dagens tre lover på pengespillfeltet i én ny lov og viderefører enerettsmodellen med Norsk Tipping og Norsk Rikstoto som hovedaktører på det norske pengespillmarkedet.

- Formålet med lovforslaget er å sikre ansvarlige pengespill og å forebygge spilleproblemer og andre negative konsekvenser av pengespill, sier kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja (V).

- Vi ønsker fortsatt at det hovedsakelig skal være frivillige og ideelle formål som kan dra nytte av overskuddet pengespillene genererer. Lovforslaget legger til rette for dette og stiller samtidig krav om effektiv drift hos Norsk Tipping, sier Abid Q. Raja.

Hovedpunkter i lovforslaget:

  • Ansvar for alt pengespillregelverk, inkludert regulering av hestespill, samles under Kulturdepartementet. Dette vil gi et mer helhetlig perspektiv på pengespillpolitikken.
  • Norsk Tipping og Norsk Rikstoto får enerett til å tilby pengespill som krever særlig offentlig kontroll. Enerettsaktørene underlegges streng statlig kontroll, bl.a. gjennom at staten skal utpeke styremedlemmer og ha instruksjonsadgang.
  • Forbudet mot at utenlandske pengespillselskap kan tilby eller markedsføre pengespill rettet mot det norske markedet videreføres.
  • Markedsføring for lovlige pengespill skal ikke være for omfattende, og ikke rettes mot barn eller direkte mot dem som har reservert seg mot dette.
  • Det legges et større ansvar på de som skal tilby pengespill. Disse må gjøre risikovurderinger og etablere nødvendige tiltak for å sikre at pengespillene er ansvarlige og ikke legger til rette for kriminell virksomhet.
  • Forslaget styrker Lotteritilsynets virkemidler for å sikre at pengespill skjer i lovlige former. Lotteritilsynet skal også kunne pålegge internettilbydere å opprette varslingsmelding på en internettside for å informere om at et pengespilltilbud som rettes mot det norske markedet foregår uten tillatelse i Norge, såkalt DNS-varsling.
  • Høringsnotatet vurderer når pengespill-lignende elementer i dataspill, f.eks. lootbokser, bør anses for å falle inn under pengespillovens omfang. Det foreslås en høy terskel for dette, da loven skal regulere pengespill og ikke andre typer spill.

Høringsfristen er 29. september 2020.

Les hele høringssaken