Forsvaret har ikke blitt lurt

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

ABC-nyheter skriver i dag at «Forsvaret får kraftig refs i en intern revisorrapport som viser at Forsvaret kan ha betalt millioner av kroner til skatteparadis-selskaper og leverandører som Forsvaret selv hevder «ikke er i bruk».». Dette er ikke riktig.

Den omtalte rapporten, «Vurdering av mislighetsrisiko på utvalgte områder i Forsvaret», ble skrevet av Forsvarsdepartementets internrevisjon. Dette er en del av departementets ansvar som etatsstyrer. Rapporten ga innspill til mulige mislighetsrisikoer som Forsvarsdepartementet anbefalte at Forsvaret utredet nærmere.

Rapporten ble oversendt forsvarssjefen som et grunnlag for hans oppfølging av arbeidet med forsvarlig forvaltning. Den er også delt med Riksrevisjonen, noe som er rutine for denne type rapporter.

Forsvarssjefens internrevisjon har undersøkt alle de konkrete tilfellene i Forsvarsdepartementets internrevisjons rapport. Denne revisjonen pekte på mangler i internkontroll og rutiner og avkreftet samtidig mulige misligheter.

 

Vedlegg: Offentlig versjon av sluttrapport - Vurdering av mislighetsrisiko på utvalgte områder i Forsvaret.pdf