Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Fremtidens byggeløsninger i fjellområdene

Dette innholdet er mer enn 3 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

9 millioner kroner er nå fordelt på 13 prosjekter som skal utvikle bærekraftige byggeløsninger for fjellområdene. – Dette skal bidra til å styrke grunnlaget for næringsutvikling og arbeidsplasser i fjellområdene, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

– Det er spennende å kombinere tradisjon med å utvikle innovative og fremtidsrettede bygg. Samlet sett vil prosjektene som nå får støtte, bidra til å skape arbeidsplasser, styrke kunnskapen om arkitektur og byggeløsninger i fjellområdene. Det vil øke attraktiviteten til fjellområdene, både for tilreisende og lokalbefolkningen, sier statsråd Sanner.

Årets tema er hvordan lokale byggematerialer og tradisjoner kan anvendes som et fortrinn i utvikling av steder og bygg i fjellområdene. Med estetiske, bærekraftige og innovative løsninger, og basert på solide håndverkstradisjoner, skal prosjektene øke bevisstheten om framtidens byggekultur.

– Jeg ser fram til å se hva prosjektene får til i tiden framover. Flere av prosjektene satser på videreutvikling av hytter og hyttebygging, der fjellområdene har både lange tradisjoner og stort potensial, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Disse 13 prosjektene får støtte nå i 2017:

ProsjektnavnSøkerTilskudd 
Til lands, til vanns og i lufta med. Eventyrlig overnatting i Gudbrandsdalen i flyttbare "hytter" Aanekre, Marita 300 000
Fremtidens restaureringsløsninger for fjellområdenes kulturlandskapsbebyggelse Buskerud Næringshage 500 000
Forprosjekt Grønn Fjellhageby Nasjonalparken Næringshage 500 000
Materialbank i Telemark Telemark Næringshage AS 350 000
Framtidas hyttegrender Stiv kuling as 790 000
Arkitektkonkurranse - Framtidas hytte i norske fjellområde Regionrådet for Hallingdal 410 000
Videreutvikling av driftsbygninger i tømmer med vekt på effektiv drift og dyrehelse Alvdal Skurlag AS 1 000 000
Økt konkurransekraft i hytte- og husproduksjon i fjellnorge Buskerud Næringshage 700 000
Ny fjelldestinasjon med fremtidens byggeløsninger Høgevarde AS 700 000
FjellHeimen 4.0 Kompetansebygging for fremtidens fritidsboliger NTNU - Institutt for Arkitektur og Teknologi 1 900 000
Anno 2017 - Bærekraftig byggeri Setesdal Setesdal regionråd 600 000
Bærekraftsertifisering av verdikjeden innen hyttebygging Valdres natur- og kulturpark 500 000
Nord-Østerdalshytta - tilbake til fremtiden Rørosregionen Næringshage 750 000
    9 000 000

Programmet Verdiskaping og næringsutvikling i fjellområdene finansieres av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Oppland fylkeskommune har forvaltningsansvaret for ordningen.

Tildelingen er den siste i det femårige programmet Verdiskaping og næringsutvikling i fjellområdene.

Mer om de ulike prosjektene som får støtte

Prosjektnavn: Framtidens restaureringsløsninger for fjellområdenes kulturlandskapsbebyggelse

Prosjekteier: Buskerud Næringshage (Kontor på Turistkontoret i Rødberg/Nore og Uvdal kommune, i Nore og Uvdal Næringspark og i Prestfoss sentrum i Sigdal).
Tilskuddsum: 500 000 kr

Grunneiere med setrer i Norges største skogreservat Trillemarka-Rollagsfjell trenger kompetanse og informasjon om restaurering av sine setre i tråd med verneforskriften og verneverdiene for skogvernet i naturreservatet. Grunneierne i prosjektet vil møte kompetanse på energi, treteknikk, arkitektur og antikvarisk håndverkskompetanse. Sammen skal de skape bærekraftige og klimavennlige eksempler på hvordan man kan restaurere setrene som i sin tid var bygd for jordbrukets historiske bruk av ressurser, men som i framtiden har en ny bruk.

Prosjektnavn: Forprosjekt Grønn Fjellhageby

Prosjekteier: Nasjonalparken Næringshage AS (Oppdal).
Tilskuddsum: 500 000 kr

Nasjonalparken næringshage, som er lokalisert på Oppdal, søker om et forprosjekt som skal fokusere på to forhold: 1) Design av en "Grønn Fjellhageby" med fokus på klimavennlige løsninger, og 2) Design og videreutvikling av laftehytter som gir lavest mulig klimafotavtrykk, for eksempel med fokus på vindtetting og nye fundamentløsninger.

Arkitektoniske løsninger som gir arealeffektive bygg og som står fram som tiltrekkende for nye generasjoner av brukere/eiere er også sentrale problemstillinger. Prosjektet vil gjennomføres i et samarbeid mellom laftebedrifter, kommunale planleggere, utviklere av hyttefelt, reiselivsnæring, lokalmatprodusenter, NTNU og kulturminneforvaltningen i Sør-Trøndelag fylkeskommune.

Prosjektnavn: Materialbank i Telemark

Prosjekteier: Telemark Næringshage AS (Kviteseid).
Tilskuddsum: 350 000 kr

Mange aktører innen bygningsvern har ytret ønske om å få etablert en materialbank i Telemark, hvor man kan få oversikt over og tilgang på høykvalitets virke. Forprosjekt tar sikte på å avklare forutsetningene for å etablere en materialbank for høykvalitets trevirke, gjenbruk av bygningsmaterialer, samt restaureringsverksted for dører, vinduer og bygningsdetaljer. Forprosjektet er i utgangspunktet avgrenset til Telemark, men det er trolig at en slik materialbank vil ha hele Sør-Østlandsområde som nedslagsfelt. Forprosjektet vil også omfatte utarbeiding av en forretningsmodell for en materialbank, samt rådgiving i en tidligfase for etablering av en materialbank på kommersielt grunnlag.

Prosjektnavn: Framtidas hyttegrender

Prosjekteier: Stiv kuling AS (Sogndal).
Tilskuddsum: 790 000 kr

Arkitekter, hytteutviklere, trevareleverandører, byggfaglige rådgivere og forskere ønsker å gå sammen om å prosjektere framtidas hyttegrender i tre ulike fylker: Hytteområdet Hodlekve (Sogndal, Sogn og Fjordane), Hallingskarvet (Hol, Buskerud) og Robølshøvda (Øystre Slidre, Oppland). De tre hyttegrendene skal representere noe nytt både med tanke på arkitektur, materialbruk, arealbruk, energibruk og verdiskaping. Hyttegrendene skal planlegges ut i fra prinsipp for bærekraftig hyttebygging, identifisert av forskere ved Vestlandsforsking. Prosjektet skal teste ut om prinsippene fungerer i praktisk prosjekteringsarbeid.

Prosjektnavn: Arkitektkonkurranse - Framtidas hytte i norske fjellområde

Prosjekteier: Regionrådet for Hallingdal (interkommunalt samarbeids-og interesseorgan for Hol, Ål, Hemsedal, Gol, Nes og Flå kommune). Tilskuddsum: 410 000 kr

Med bakgrunn i tema framtidas byggeløsninger i fjellområdene tar Hallingdal initiativ til en arkitektkonkurranse, framtidas hytte i norske fjellområder. Målet med arkitektkonkurransen, som tar utgangspunkt i det grønne skiftet, er å skape offentlig debatt. Prosjektet tar sikte på å realisere minimum vinnerutkastet, og følge opp i etterkant for å styrke eksisterende og etablere ny næringsvirksomhet.

Prosjektnavn: Videreutvikling av driftsbygninger i tømmer med vekt på effektiv drift og dyrehelse

Prosjekteier: Alvdal Skurlag AS (Alvdal).
Tilskuddsum: 1 000 000 kr

Bruk av tømmer i driftsbygninger i landbruket har en lang tradisjon i fjellområdene i Nord-Østerdalen, Nord-Gudbrandsdalen, og deler av Sør-Trøndelag. Tømmerbygninger plassert i gårdstun er en viktig og særegen del av landbrukets kulturlandskap i denne regionen, og trebygg gir ofte et mer «lokalt» og tradisjonelt estetisk inntrykk og glir bedre inn i landskapet. Prosjektet setter fokus på innovative løsninger i husdyrholdet basert på tradisjonell byggeskikk, men med utvikling av funksjonelle, estetisk tiltalende og klimavennlige trebygg som ivaretar dyrevelferd, dyrehelse og bondens arbeidsmiljø i framtida. Prosjektet er et samarbeid mellom representanter fra treindustri (Alvdal Skurlag), rådgivere for fjøsbygg (Rådhuset Vingelen), gårdbrukere, lokal og offentlig myndighet (Fylkesmannen og Regionrådet for fjellregionen).

Prosjektnavn: Økt konkurransekraft i hytte- og husproduksjon i Fjell-Norge

Prosjekteier: Buskerud Næringshage (Kontor på Turistkontoret i Rødberg/Nore og Uvdal kommune, i Nore og Uvdal Næringspark og i Prestfoss sentrum i Sigdal).
Tilskuddsum: 700 000 kr

Lokale bedrifter, knyttet til byggenæringen i Numedal og Sigdal, skal i et nettverkssamarbeid møte framtidens krav til konkurransekraft gjennom økt kompetanse om framtidens byggløsninger tuftet på historisk kvalitet og ny metodikk. De skal identifisere sine unike fortrinn og utvikle disse. Videre beholde og skape attraktive arbeidsplasser lokalt i samarbeid med videregående- og fagskole. Sammen ønsker aktørene å koble det historiske, tradisjonelle og det moderne for å tilfredsstille den moderne hus- og hyttekjøperens behov fra valg av design til ferdig hus eller hytte. De tar mål av seg å skape Fjell-Norges beste miljø for innovasjon og nyskaping i byggrelatert industri og næring.

Prosjektnavn: Ny fjelldestinasjon med framtidens byggeløsninger

Prosjekteier: Høgevarde AS (Flå kommune).
Tilskuddsum: 700 000 kr

Høgevarde i Flå kommune har Sør-Norges høyeste beliggende fritidsboligområde.  Mye av utbyggingsområdene ligger over tregrensen. Området er lite utbygd med servicefunksjoner, og det ligger til rette for å skape et nytt handels-, service- og fjellparkområde som er tilrettelagt på en bærekraftig måte og som er attraktiv for framtiden. Prosjektet vil gjennom konkrete case utvikle framtidsbygg i fjellet som utformes miljøvennlig og universelt, med bruk av lokale byggematerialer og leverandører, og ivaretakelse av fjellområdenes særpreg. Det er en målsetting at prosjektet skal bidra til lokal verdiskaping, og det legges til rette for at resultatet deles med andre fjellområder.

Prosjektnavn: FjellHeimen 4.0 - Kompetansebygging for framtidens fritidsboliger

Prosjekteier: NTNU - Institutt for Arkitektur og Teknologi (NTNU Institutt for Arkitektur og teknologi - Trondheim. Samarbeid med blant annet Innovangsjon i Vang kommune
Tilskuddsum: 1 900 000 kr

FjellHeimen 4.0, som ledes av NTNU i samarbeid med Østlandsforskning, Trøndelag FoU og samvirkeforetaket InnoVangSjon, har formål å finne helhetlige, bærekraftige og klimavennlige byggeløsninger av fritidsboliger som til sammen tilrettelegger for økt lokal verdiskapning og sunnere kommuneøkonomi. Prosjektsøknaden består av seks arbeidspakker som hver for seg ser på: Bruk av nye løsninger og ny utforming av bebyggelsen med utgangspunkt i lokale treressurser, reguleringsmessige utfordringer, bedriftsøkonomiske og samfunnsøkonomiske muligheter, målings-, dokumentasjonsløsninger samt en betydelig og ambisiøs formidling av kunnskapen som skal produseres i prosjektet i form av undervisning på universitetsnivå, grunnlaget for nye kurs for etter- og videreutdanning for reguleringsmyndigheter, tre- og byggenæringen, arkitekter og for håndverkere, nye dokumentasjonsstandarder, veiledere, og en rekke rapporter. En referansegruppe som består av prosjekteier og deltakere fra fjellkommuner og relevante deler av næringslivet er tenkt å ha en rådgivende rolle i prosjektet.

Prosjektnavn: Anno 2017 - Bærekraftig byggeri Setesdal

Prosjekteier: Setesdal regionråd (Interkommunalt regionråd for Bykle, Valle, Bygland, Evje og Hornes kommune).
Tilskuddsum: 600 000 kr

Prosjektet skal utvikle modeller for miljøvennlig byggeri som gir lite klimaavtrykk og ny lokal verdiskaping. Det er et sterkt miljø i trebearbeiding fra sagbruk og snekkermiljø i Setesdal, med spenn fra tradisjonelt laft til finsnekring og moderne teknologibasert trearbeid. I prosjektet kobles det på en ung arkitekt med kompetanse og interesse for bærekraftig byggeri, som har internasjonal erfaring, og som kan forene både estetikk, trender og tradisjoner i utvikling av nye konsept. Setesdal har også et sterkt miljø innen fornybar energi, med mulighet til å tilføre og tilpasse tekniske løsninger enten det blir små enkeltenheten eller enheter knyttet sammen i fellesanlegg (t.d. energi), utvikling av fellestjenester (drift, vedlikehold, service, booking osv) og produkt.

Prosjektnavn: Bærekraftsertifisering av verdikjeden innen hyttebygging

Prosjekteier: Valdres natur- og kulturpark (Fagernes/Valdres).
Tilskuddsum: kr 500 000 kr

Valdres natur- og kulturpark vil skape lokal, bærekraftig verdiskaping gjennom å bærekraftsertifisere verdikjeden fra skog til ferdig oppsatt bygg. Dette vil synliggjøre kvaliteten og tryggheten det gir å velge lokale bedrifter og håndtverkere, samt gjøre det enklere for potensielle kunder å navigere i markedet. Dette vil bli et godt grunnlag for å markedsføre lokale byggematerialer og sette fokus på bærekraft. Prosjektet vil ha god overføringsverdi til andre regioner.

Prosjektnavn: Nord-Østerdalshytta - tilbake til fremtiden

Prosjekteier: Rørosregionen Næringshage (Røros).
Tilskuddsum: kr 750 000 kr

Dette prosjektet har ambisjoner om å samle kompetanse for å utvikle et nytt og unikt produkt - Nord-Østerdalshytta. Fritidsboligen skal designes og tegnes av lokale arkitekter, der tradisjonell byggeskikk skal kombineres med moderne og funksjonelt design. Lokale råvareleverandører skal settes i forbindelse med treforedlingsbedriftene, slik at råvarene utnyttes og anvendes på mest mulig miljømessig og lønnsom måte. Industrialisering av produksjonsprosessene er en forutsetning for en kostnadseffektiv leveransemodell. Prefabrikerte elementer både i heltre og reisverk vil inngå som viktige forutsetninger for prosjektet. Arkitektonisk vil hyttene gis et attraktivt særpreg ved å ta utgangspunkt i byggeskikken i Nord-Østerdalen, med enkle bygningskropper med saltak og knappe utspring, hvor moderne glass- og vindusløsninger åpner opp for lys og utsikt. 

Prosjektnavn: Eventyrlig overnatting i Gudbrandsdalen i flyttbare "hytter"

Prosjekteier: Aanekre, Marita (Sør-Fron). 
Tilskuddsum: 300 000 kr.

Idéen i prosjektet er å møte etterspørselen etter alternative overnattingstilbud gjennom å produsere sammenleggbare og flyttbare bærekraftige overnattingsmoduler med komfort og grønt perspektiv: Kagga til vanns, Gapahuken til lands og Luftslottet i luft. Med god lokal forankring skal prosjektet styrke reiselivet i Gudbrandsdalen ved at bedrifter og arrangementer får utvidet sin portefølje. Det gis tilskudd med sikte på å utvikle og bearbeide idéen ytterligere.