Jernbanereformen: Konkurransen om Trafikkpakke 1 Sør: Bedre togtilbud på Sørlands-, Jær- og Arendalsbanen

Dette innholdet er mer enn 3 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

- Regjeringen har en offensiv satsing på jernbanen, med mål om et stadig bedre tilbud til de reisende. Konkurranse om driften av persontogtilbudene er en viktig del av regjeringens jernbanereform. Dette vil kunne bidra til et bedre togtilbud og sikrer at staten kjøper togtjenester til riktig pris. I dag har Jernbanedirektoratet sendt ut konkurransegrunnlaget for Trafikkpakke 1 Sør, som omfatter togtilbudene på Sørlandet. Vi er opptatt av å høste erfaringer og lære underveis, og derfor skal konkurransene om de øvrige persontogtilbudene lyses ut suksessivt de kommende årene, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Se også - Nett-TV med presentasjon av denne saken

Den pågående jernbanereformen innebærer en kraftig økning i satsingen på infrastruktur og en bedre organisering av sektoren. Offentlig eierskap og kontroll med infrastrukturen fastholdes, samtidig som man åpner for mer konkurranse om levering av gode tjenester. Målet er at passasjerer og næringsliv skal få et enda bedre tilbud, samtidig som vi sikrer at de stadig høyere bevilgningene til jernbanen blir brukt mest mulig effektivt. En kraftig økning i årlige bevilgninger reflekterer at ambisjonene for jernbanen er høye.

Gode erfaringer med konkurranse

Innen offentlig transport er konkurranse et vanlig virkemiddel for å sikre best mulig reisetilbud for skattebetalernes penger. Konkurranse blir blant annet benyttet innen luftfart, ferje- og hurtigbåttransport og busstransport. Det har i snart ti år vært konkurranse om den skinnegående godstransporten.

Det er stor interesse for konkurransene om persontogtrafikken på det norske jernbanenettet. Ni togselskaper har så langt prekvalifisert seg for å konkurrere om trafikkpakkene.

- Konkurranse er positivt for å bidra til nyskapning og vitalitet. Erfaringer viser at konkurranse også gir gode effekter for persontransport på jernbanen. Da det ble konkurranse om driften av persontogtilbudet på Gjøvikbanen i 2006, førte det til flere avganger og et redusert behov for statlig kjøp av togtransport. Vi ser også at togselskapet som drifter Gjøvikbanen i dag tenker nytt for å tiltrekke seg flere reisende, sier samferdselsministeren.

Trafikkpakke 1 Sør skal gi et styrket tilbud til de reisende

Konkurransegrunnlaget for Trafikkpakke 1 Sør, som Jernbanedirektoratet har sendt ut i dag, omfatter driften av lokaltogtrafikken på Jærbanen og Arendalsbanen og fjerntogtilbudet på Sørlandsbanen på strekningen Oslo – Kristiansand - Stavanger. I løpet av de siste årene har fjerntogtilbudet på Sørlandsbanen og lokaltogtilbudet på Jærbanen blitt styrket med flere avganger. På Jærbanen er blant annet mer togmateriell satt i trafikk, slik at det er mulig å kjøre med doble togsett på enkelte avganger.

I konkurransen tas det utgangspunkt i at dagens togtilbud med tilnærmet totimers frekvens på Sørlandsbanen skal videreføres. I tillegg forbedres togtilbudet på Arendalsbanen, slik at det blir korrespondanse til alle dagtog på Sørlandsbanen.

På Jærbanen skal det i forbindelse med konkurransen innføres en helt ny takstsamarbeidsavtale med Kolumbus. Avtalen medfører fullt takstsamarbeid for lokaltogene på Jærbanen og Kolumbus' busser i trafikkområdet Egersund-Stavanger. Dette gjør det også mulig for de reisende å bruke periodekort fra Kolumbus på fjerntogene til og fra Oslo i dette trafikkområdet, mot et tillegg i prisen.

Direktoratet tar sikte på å inngå avtale med togselskapet som vinner konkurransen om driften av de tre togtilbudene i Trafikkpakke 1 Sør i juni 2018. Planlagt trafikkstart er i juni 2019.
Trafikken skal konkurranseutsettes i en nettokontrakt. Dette betyr at vinnende togselskap beholder alle billettinntekter selv, slik at togselskapet har fordeler av å tiltrekke seg flest mulig reisende.

Hensynet til de ansatte er viktig

For regjeringen er det viktig at togselskapene konkurrerer om å gi et best mulig togtilbud. De skal også konkurrere om å ha et godt opplegg for å tiltrekke seg og ta vare på sine ansatte. Reglene om virksomhetsoverdragelse vil gjelde og sikre arbeidstakernes rettigheter.

Framdriftsplan for konkurransene om drift av de øvrige persontogtilbudene

I forslaget til statsbudsjett for 2018 orienterer regjeringen om Jernbanedirektoratets framdriftsplan for konkurransene om drift av de øvrige persontogtilbudene.

Det legges opp til at konkurransen om Trafikkpakke 2 Nord lyses ut våren 2018, med avtaleinngåelse med vinnende togselskap i desember 2018 og trafikkstart i desember 2019. Denne trafikkpakken omfatter persontogtilbudene på Nordlandsbanen, Trønder- og Meråkerbanen, Rørosbanen, Raumabanen og fjerntogtilbudet mellom Oslo og Trondheim.

I tillegg kunngjøres det i dag internasjonalt at konkurransen om Trafikkpakke 3 vil omfatte persontogtilbudene på Bergensbanen og Vossebanen. Konkurranse-dokumentene for denne trafikkpakken er planlagt sendt ut i desember 2018, og det legges opp til trafikkstart desember 2020.

Jernbanedirektoratet planlegger at konkurransene om trafikkpakkene på resten av jernbanenettet lyses ut suksessivt fra 2022.

Det er lagt til grunn at endelig trafikkpakkeinndeling for det sentrale Østlandsområdet og fremdriften for konkurransene om de resterende tre til fire trafikkpakkene skal besluttes i forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet for 2020.

Flere opplysninger:
Pressemelding på Jernbanedirektoratets nettsider
Forslag til samferdselsbudsjett for 2018