Klart språk blir del av jusutdanningen

Dette innholdet er mer enn 4 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

– Klare og forståelige lover, forskrifter og offentlige dokumenter er viktig for demokratiet og rettssikkerheten. Men juridisk språk kan være ganske komplisert. Nå skal jusstudenter trenes i å skrive godt og klart språk, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) og Juridisk fakultet ved Universitetet i Oslo har denne uken inngått en tiårig avtale for å integrere klart språk i undervisningen og forskningen på det Juridiske fakultetet.

– Juristene har alltid blitt utdannet til å tolke rettskilder og formidle juridisk kunnskap til hverandre. I tillegg er det viktig at juristene lærer å formidle jussen slik at den er forståelig for vanlige folk enten de leser et vedtak eller en lovtekst. Klart språk styrker rettsikkerheten, men rettsreglene vil også bli bedre, sier dekan Dag Michalsen.

KMD støtter det Det juridiske fakultetet med tre millioner kroner årlig frem til 2026. Fakultetet vil etablere en fast professorstilling og tre stipendiatstillinger til fagområdet. Etter 2026 videreføres klart juridisk språk som en fast og integrert del av jusutdanningen ved fakultetet.

– Dagens jusstudenter vil skrive lover, forskrifter, dommer og offentlige brev og vedtak i fremtiden. Klarere språk betyr at innbyggere og næringsliv forstår bedre hvilke rettigheter og plikter de har og slipper å bruke unødig tid på offentlige dokumenter, sier Sanner.  

Staten har arbeidet med å gjøre regelspråket klarere og mer forståelig siden 2011 med prosjektet "Klart lovspråk". Direktoratet for forvalting og IKT (Difi) har ansvaret for prosjektet.

- Avtalen er en viktig milepel i arbeidet med klarspråk. Et enklere og mer forståelig språk i lover og forskrifter er en forutsetning for å kunne gjøre det offentlige mer effektivt ­– både for brukerne og forvaltningen selv, sier Difis direktør Steffen Sutorius.  

Difi gir økonomisk støtte til tre masterstudenter høsten 2016 for å få mer kunnskap om hvilken betydning lovspråket har, hvordan en konkret lov fungerer i praksis, og hvordan borgerne forholder seg til lover og til lovspråket.

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00