Kompetanseforum 23.november 2017

Kompetanseforum ble avholdt 23.november. Temaet for møtet var todelt; i) om departementenes eieroppfølging av forventningene innenfor bærekraft- og samfunnsansvarsområdet og ii) om skatt og åpenhet om pengestrømmer

Kompetanseforum ble opprettet i 2013 og er en møteplass mellom frivillige organisasjoner og eierdepartementer som forvalter statens direkte eierskap i selskaper. Formålet med forumet er å bygge kompetanse gjennom gjensidig utveksling av erfaring og informasjon på områder av relevans for arbeidet med samfunnsansvar i selskaper der staten er aksjeeier. Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) ønsker gjennom dialogen å få belyst sentrale problemstillinger og øke kunnskapen om utfordringer selskapene står overfor, og at dette kan komme til nytte i departementenes eierdialog med selskapene.

Departementet har satt som mål å gjennomføre ett til to møter i året. Møtene planlegges i samarbeid med Forum for Utvikling og Miljø (ForUM) som er et nettverk av over 50 frivillige norske miljø-, utviklings- og fredsorganisasjoner, samt Initiativ for Etisk Handel (IEH).

Siste møte ble avholdt 23. november 2017.  Departementene som forvalter statens eierskap var bredt representert på møtet med representanter fra: Samferdselsdepartementet, Utenriksdepartementet, Kulturdepartementet, Klima og miljødepartementet, Olje- og energidepartementet, Forsvarsdepartementet i tillegg til NFD. Fra sivilsamfunnet var Amnesty International, Changemaker, Fellesrådet for Afrika, FOKUS, ForUM, IEH, Norsk Folkehjelp, Redd Barna, Røde Kors, Tax Justice Network Norge og WWF representert.

Temaet for møtet var todelt; i) om departementenes eieroppfølging av forventningene innenfor bærekraft- og samfunnsansvarsområdet og ii) om skatt og åpenhet om pengestrømmer.

Innledere var statssekretær i NFD Lars Jacob Hiim, Muriel Bjørseth Hansen i NFD, Catharina Bu i Redd Barna, Peter Ringstad i Tax Justice Network og Siri Farstad i Statoil.

Den første delen av Kompetanseforum handlet om hvordan eierdepartementene arbeider med å følge opp selskaper med statlig eierandel på temaet samfunnsansvar og bærekraft. Muriel Bjørseth Hansen holdt innlegget, presentasjonen kan du lese her. Hun snakket blant annet om hvilke rammer som ligger til grunn for eierutøvelsen, hvilke verktøy eierdepartementene har og hvordan selskapene helt konkret følges opp innenfor de ulike bærekrafttemaene.

I Kompetanseforums andre del, som omhandlet skatt og åpenhet om pengestrømmer, innledet statssekretær Hiim. Statssekretæren belyste temaet fra et eierperspektiv, men gikk også kort inn på hvordan en fra myndighetssiden arbeider med dette. Hiim la vekt på at det er bred enighet om at åpenhet og god rapportering skaper tillit, motvirker hemmelighold og støtter opp under riktig skattlegging, og at skatteinntekter er avgjørende for å finansiere velferden i alle land. Han redegjorde blant annet for de forventninger staten som eier har til selskapene på området, og pekte samtidig på at dette er et område hvor utviklingen skjer raskt og hvor trenden i investorers og omverdenens forventninger til selskaper er at de skal være åpne om sin policy på skatteområdet. Hiim ba avslutningsvis om synspunkter og innspill på hva som er de største og viktigste utfordringene selskapene står overfor innenfor området, hvordan disse best kan løses, hva som må regnes som tilfredsstillende åpenhet, hva de beste selskapene gjør og hva staten som eier bør ha som forventninger på dette området.

Deretter holdt Catharina Bu i Redd Barna innlegg, presentasjonen kan du lese her. Hovedbudskapet var at skatt må forstås av både selskaper og eiere som et samfunnsansvar. Bu snakket også blant annet om hvor viktig skatteinntekter er for finansiering og utvikling av velferd. Som en del av løsningene på dagens problemer nevnte Catharina Bu at det må bedre skatteadministrasjon og skattesystemer på plass, og at det internasjonale skattesamarbeidet må gi mer plass til utviklingslandene. Videre understrekte Bu blant annet viktigheten av at selskaper betaler skatt der den økonomiske aktiviteten foregår, at selskapene må avstå fra å forhandle frem skatteavtaler med negative virkninger og at eier må følge selskapene tett på dette området, hvor offentlig land-for-land rapportering kan være et virkemiddel for økt åpenhet. Hun viste videre til forventningsdokumentet om skatt fra NBIM.

Peter Ringstad i Tax Justice Network holdt innlegg, presentasjonen kan du lese her. Ringstad presenterte kort hvordan Tax Justice Network jobber med å kartlegge finansielt hemmelighold. Blant annet understrekte Ringstad at dagens skatteparadiser blir sett på som geografiske områder eller land, noe som skaper et feil bilde. Det er mest av alt en bransje som tilbyr tjenester til bl. a. selskaper om skatteplanlegging o.l, og som per i dag har en enorm etterspørsel. Videre roste Ringstad arbeidet som er gjort internasjonalt omkring utvekslingsavtaler og vanskeliggjøring av hemmelighold og alvorlig skatteplanlegging.  Ringstad understreket imidlertid at det er mye arbeid igjen, blant annet når det gjelder: åpenhet, da spesielt rundt selskapers aktiviteter, land-for-land rapportering, låneposisjoner og derivater. Ringstad la videre vekt på at selskapers skattepolicy må vedtas på styrenivå, og at blant annet de resultatbaserte lederbonuser må utformes i tråd med selskapets skattepolicy. Ringstad stilte også spørsmål ved om det er riktig for en eier å ha fokus på utbytte og resultat etter skatt.

Siste innleder var Siri Farstad fra Statoil. Hun holdt innlegg om hvordan Statoil arbeider med åpenhet blant annet på skatteområdet. Presentasjonen kan du se her. Innledningsvis viste hun til at tonen fra toppen fra eier, styret og toppledelse er avgjørende også på dette området. Farstad informerte om hvor viktig bærekraftarbeidet er for Statoil og at selskapet er stolte av å utvise åpenhet i selskapsrapporteringen. Hun gikk videre inn på Statoils rapportering, blant annet om hvordan de frivillig har rapportert på betalinger til myndigheter og på prosjektnivå i flere år. Et annet poeng hun trakk frem er at Statoil ønsker reguleringer på området velkommen for ivareta likere konkurransevilkår.

Til toppen