Kvotejakt på gaupe

Klima- og miljødepartementet har behandlet klagene på kvotejakt på gaupe. Dermed er det klart for jakten som starter 1. februar og varer frem til 31. mars. Det kan felles totalt 52 gauper i Norge, 30 færre enn i fjor. Nedgangen skyldes at gaupebestanden har blitt mindre.

Klima- og miljødepartementet er klageinstans for vedtak fattet av de regionale rovviltnemndene og Miljødirektoratet. Departementet har i år behandlet klager på vedtak om kvotejakt på gaupe i fire av åtte rovviltregioner.

– Vi har ikke gjort endringer i noen av vedtakene fattet av rovviltnemdene i år. Det viser at vi har en felles forståelse av mål og virkemiddelbruken i forvaltningen av gaupe i Norge, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen.

Gaupebestanden er redusert de siste årene.  Det nasjonale bestandsmålet er 65 årlige ungekull.  I 2009 var bestanden 92 ungekull.  Før jakt i 2016 var det registrert 52 ungekull, godt under bestandsmålet.  Fellingskvotene er satt slik at gaupebestanden skal holde seg så nær de fastsatte bestandsmålene som mulig. Derfor er den totale jaktkvoten redusert sammenlignet med i fjor.

– Alle klagene er i tråd med saksbehandlingsrutinene behandlet før jaktstarten. Dermed sikrer vi forutsigbarhet i forkant av jaktstart, sier Vidar Helgesen.

Det er åpnet for kvotejakt på gaupe i seks av åtte forvaltningsregioner. I forvaltningsregion 1 Vest-Norge (Sogn og Fjordane, Rogaland, Hordaland og Vest-Agder) er det fattet vedtak om jakt på gaupe uten at det er satt en maksimalkvote, mens det i forvaltningsregion 4 (Oslo/Akershus/Østfold) og 5 (Hedmark) ikke er fattet vedtak om kvotejakt på gaupe. I de øvrige seks regionene er det tillatt å felle totalt 52 gauper, og maksimalt 17 voksne hunndyr. Jakta stoppes hvis total- eller hunndyrkvoten fylles. Det er ikke fastsatt hunndyrkvote i region med kvotefri jakt og i områder uten mål om familiegrupper i region 6.

Les mer om kvotejakt i rovviltportalen.

Her er klageavgjørelsene:

Til toppen