Ledelse og styring i staten

Innledning på frokostseminaret Offentlig sektor i endring

Vi må vi skape en kultur for kontinuerlig fornyelse. Å modernisere offentlig sektor, handler ikke om å flytte på noen bokser, men om å sørge for en sterkere brukerorientering og skape rom for forandring nedenfra.

Vi har god grunn til å være stolte av statsforvaltningen vår.

En forvaltning som gjennom generasjon har bygget på noen sentrale og tidløse verdier: Demokrati og rettssikkerhet, faglig integritet og effektivitet.

Medarbeiderne går på jobb for samfunnet og innbyggerne.
Og innbyggerne er i hovedsak fornøyde.

Samtidig noen grunnleggende utfordringer:

-      svak gjennomføringskraft
-      for detaljert styring
-      for dårlig samhandling
-      for svak brukerorientering

Når samfunnet endrer seg, må også offentlig sektor endre seg.

Norsk økonomi står overfor betydelige utfordringer:
Lav oljepris, stigende ledighet, svak produktivitetsutvikling, økende andel eldre og nå et stor antall mennesker søker beskyttelse i Norge.

Noen av utfordringene har vi kjent lenge,
men de kom raskere og med større kraft enn forventet.

Hvordan møter vi utfordringene?
For det første skal vi ha høye ambisjoner for forvaltningen og offentlig sektor.

Arbeidsplassene skal være attraktive og moderne.
Vi skal rekruttere, utvikle og beholde gode ledere og medarbeidere.

For det andre må vi skape en kultur for kontinuerlig fornyelse.
Å modernisere offentlig sektor, handler ikke om å flytte på noen bokser, men sørge for en sterkere brukerorientering og skape rom for forandring nedenfra.
--
Regjeringen har en ambisiøs agenda for å fornye, forenkle og forbedre offentlig sektor.
Programmet for bedre styring og ledelse i staten er en del av dette.

Kjernen her er å bygge en kultur for samhandling, resultater og gjennomføring i alle ledd – fra toppen og ut i den enkelte virksomhet.

Det er lett å tro at jobben er gjort når det blir bevilget penger eller vedtatt en ny lov.
Men det kommer ikke konkrete resultater før beslutningene er gjennomført.

Vi som styrer må vise tydeligere retning og mål.
Vi må prioritere mer realistiske og vite hvilke effekter som skal oppnås.

I klartekst; det må stilles krav til at lederne leverer resultater!

Så må de som har ansvaret for gjennomføringen, få den verktøykassen de trenger.
De må få tillit og handlingsrom. Og de må tørre å bruke handlingsrommet.

Programmet har lansert flere tiltak knyttet til bedre ledelse.

Lederplakat i staten, som jeg forventer alle bruker aktivt i egen virksomhet. Jeg bruker den i min politiske ledelse.

Kompetansetiltak for toppledergrupper
Her skal toppledergrupper styrkes til å lede mot innovasjon, å lede endringer og å lede med risiko og i krise.

Kompetansetiltak for ledere i strategisk bruk av IKT.
Alle ledergrupper i departementene med direktører i sine virksomheter skal innen våren 2017 ha gjennomført tiltaket.
Temaet er digitalisering og utviklingen av tjenesteområder og det å styre slike prosjekter.

KMD tar egen medisin og alle lederne gjennomfører i disse dager kurset!

Digitaliseringsråd og en tilskuddsordning for lønnsomme digitaliseringsprosjekter, er andre tiltak.

Tiltak knyttet til bedre styring og resultatorientering
.
Vi har fornyet statens lederlønnssystem slik at det er blitt en tydeligere sammenheng mellom resultater og lønn.
Og vi fornyer nå statens arbeidsgiverstrategi.
For å styrket resultatkulturen i staten skal FIN og KMD teste hvordan vi kan koble ledelse og styring tettere.
Lederlønnssystemet med lederdialog må henge sammen med etatsstyringsdialogen. 

Digitalisering er et nyttig verktøy i effektiviseringsarbeidet.
Hjelper oss også til å bli mer brukerorienterte.
Når vi skal jobbe smartere, må vi vite hva som er målestokken -
det er brukerne:
Undersøkelser viser at offentlige oppgaver ikke i tilstrekkelig grad løses med utgangspunkt i brukernes behov.
Utvikler vi tjenester ut fra brukernes behov, kan vi skape bedre møter med det offentlige og effektivisere ressursbruken.

Samtidig må vi ikke se oss blinde på behovet for å effektivisere,
men huske på at det handler om å tenke nytt.

Som ledelseseksperten Peter Drucker har sagt:
«Det finnes ingen ting som er mer bortkastet enn å effektivisere det som ikke burde vært utført i det hele tatt».

Vi må se oss selv utenfra.
Kanskje vi trenger noe helt annet enn en forbedret utgave av gårsdagen.

Tiltakene i programmet er gode hver for seg,
men for å få full effekt må de ses i sammenheng.
Det er den totale virkningen av alle tiltakene som gir suksess. 

Nettopp derfor er de samlet i et program!
De må også ses i sammenheng med øvrige forenklingstiltak, for eksempel tidstyvarbeidet. Arbeidet med å identifisere og fjerne tidstyver, er ikke et prosjekt. Det er en arbeidsform.

Vi må hele tiden tenke gjennom hvordan vi kan jobbe smartere og kutte byråkratisk byråkrati.

Dyktige medarbeidere skal bruke sin tid og kompetanse på å skape resultater ikke på unødvendige prosesser.

Alle må bidra!
Gode tiltak er viktig, men kultur endres ikke over natten, eller på et kurs. Kulturendring er krevende.
Budskapet må gjentas over tid!
Programmet bidrar, men vi må gjøre jobben sammen!

Jeg sendte et brev til samtlige statsråder i juni i år.
Budskapet var at vi alle må engasjere oss i arbeidet.
Jeg kommer til å følge opp våren 2016 for å se hvordan det enkelte departementet og sektorene jobber.

En gjennomgang av tildelingsbrevene for flere år viser at styringen er noe mindre detaljert i 2015.
Dette arbeidet må fortsette.
Alle har fremdeles et forbedringspotensial - og noen har en lang vei å gå!

Oppslutningen om programmets frokostseminar tyder på stor interessen, og jeg vet det jobbes mye og godt!

Det er også interessant å se at det i krisesituasjoner (flyktningekrisen) skjer noe positivt: etatene tar handlingsrommet, får til samhandling på tvers og har gjennomføringskraft – fordi vi ikke har noe valg.

Dette må vi lære av. Ta med oss til hverdagen!

Alle ledere i staten må ta på alvor at vi må møte større utfordringer og høyere forventninger hos innbyggerne – men med færre ressurser.

Skal vi beholde velferdssamfunnet og levestandarden, må vi omstille oss.

I en verden i rask endring må vi:
- Tenke stort
- Starte smått
- Feile raskt
Når vi feiler, så lærer vi. Vi må øve oss på å håndtere feil.
Vi må hindre at vi får en kultur der små feil får store konsekvenser,  mens store feil får små konsekvenser!

En ting er helt sikkert: vi kommer ikke til å få det kjedelig. 
Utfordringene krever at vi sammen tenker nytt, tar beslutninger og gjennomfører!

Det krever både mot og ydmykhet fra ledere og medarbeidere i staten. Og fra oss politikere.

Takk for oppmerksomheten, og lykke til med et viktig arbeid i forvaltningen.