Historisk arkiv

Bedre styring og ledelse i staten

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: regjeringen.no

Gjennom bedre styring og ledelse i staten skal vi gjøre statlig sektor mer velfungerende og resultatorientert.

Gjørvkommisjonen pekte på utfordringer offentlig sektor har til å løse oppgavene de er satt til. Det er for lite oppmerksomhet på resultater, å løse oppgavene sammen med andre, effektivitet og å utnytte ny teknologi. Kommisjonen kritiserte også på manglende holdninger, kultur og lederskap. Kritikken rettet seg mot justis- og beredskapsområdet. Debatten som etterfulgte kommisjonens rapport, viser at dette er en utfordring for flere sektorer.

Regjeringen vil utvikle staten og offentlig sektor gjennom bedre styring og ledelse. For å oppnå dette vil regjeringen  

 • Detaljstyre mindre og sette tydelige mål for statlige etaters arbeid.
 • Gi mer tillit til ledere og ansatte i statsforvaltningen. Med mer tillit, økt handlefrihet og ansvar for resultater skal statlige etater bli bedre til å løse oppgavene sine.
 • Styrke strategisk IKT-kompetanse slik at virksomhetene bruker IKT til å løse oppgavene på en enklere måte og leverer bedre tjenester til innbyggere og næringsliv. 
 • Sikre bedre samhandling på tvers av forvaltningen slik at innbyggerne får et best mulig tilbud.
 • Sikre bedre beslutningsgrunnlag for statlige reformer og tiltak.

Dette gjør regjeringen:

 • Regjeringen startet høsten 2013 arbeidet med å gi statlige etater tydeligere mål og klarere retning for arbeidet. Færre og tydeligere mål skal gi ledere i staten større handlingsrom. Med mindre detaljstyring kan fagetatene bruke sin ekspertise til å løse oppgavene slik de mener best.
 • En ny lederplakat ble lansert høsten 2014. Denne skal nå tas i bruk av virksomhetene.
 • Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) arbeider med et styrket kompetanseutviklingstilbud for ledere i statsforvaltningen
 • Difi ruller ut et kompetanseopplegg for strategisk IKT rettet mot departementenes ledergrupper med direktørene for de viktigste underliggende virksomhetene
 • Difi setter i gang et topplederprogram for ledergrupper. Høsten 2015 kjøres det en pilot med fire ledergrupper.
 • Det etableres 1.1.2016 et digitaliseringsråd for kvalitetssikring og rådgivning for gjennomføring av små og mellomstore IKT-prosjekter.
 • Ny utredningsinstruks og ny veileder i utredningsarbeid er under utarbeidelse
 • Difi har gjennomført et arbeid for å styrke faktagrunnlaget om samordning, og det vurderes nå tiltak for å sikre bedre samordning i statsforvaltningen. (Mot alle odds? Veier til samordning i norsk forvaltning (pdf))
 • I samarbeid med Finansdepartementet har Universitetet i Oslo etablert et videreutdanningstilbud om etatsstyring

Se også:

Program for bedre styring og ledelse i staten