Lønnsoppgjøret i staten er i havn

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

- Jeg er veldig fornøyd med at vi oppnådde enighet i det statlige lønnsoppgjøret. Oppgjøret er innenfor rammen av frontfaget, og vi er kommet viktige skritt videre med å fornye og forbedre offentlig sektor, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Staten inngikk allerede 30. april ny hovedtariffavtale med Akademikerne for perioden 2016-2018, og Akademikerne har dermed ikke vært en del av meklingen. Etter mekling mer enn seks timer på overtid natt til torsdag 26. mai, er staten og LO Stat, YS Stat og Unio nå enige om en ny hovedtariffavtale. 

Oppgjøret holdes innenfor en ramme på 2,4 prosent, i tråd med frontfaget. Av den disponible rammen gis et generelt tillegg på 1,15 prosent til alle med virkning fra 1. mai. 1,5 prosent skal fordeles etter forhandlinger i virksomhetene med virkning fra 1. juli. Avtalen innebærer også at ulempetilleggene økes.  

- Dette har vært svært krevende forhandlinger, og alle har måttet bidra. Jeg vil gi honnør til riksmekler og partene for god og konstruktiv tone gjennom hele meklingen. Jeg er spesielt glad for at vi er enige om at det er behov for et modernisert og forenklet lønns- og forhandlingssystem i staten, og for at partene i felleskap skal arbeide for dette, sier Sanner. 

Partene skal samarbeide om å utvikle forslag til et nytt lønns- og forhandlingssystem, som bedre legger til rette for at virksomhetene i staten kan rekruttere, utvikle og beholde kompetente medarbeidere.  Dette arbeidet skal bygge på følgende prinsipper: 

  • De sentrale parter forhandler om den økonomiske rammen og vurderer sentrale og lokale avsetninger. 
  • Systemet må sikre alle et rimelig lønnsnivå og lønnsutvikling. 
  • Innenfor en sentralt fastsatt ramme forhandler de lokale partene om fordelingen. 
  • De lokale partene står fritt til å benytte virkemidler som for eksempel generelle tillegg, gruppejusteringer og individuelle tillegg. 
  • Det etableres en tvisteløsningsmodell for lokale forhandlinger innenfor tjenestetvistloven. 
  • Ingen skal gå ned i lønn som følge av implementeringen av det nye lønns- og forhandlingssystemet.
  • Systemet skal ivareta likelønnshensyn.
  • Systemet skal ivareta kompetanse og utdanning.
  • Systemet skal legge til rette for nødvendig kontroll med lønnsutviklingen i staten. 
  • Systemet skal ha samme transparens som i dag.

Regjeringen ønsker en god og omforent løsning om ny offentlig tjenestepensjon, og mener at prosessen som Arbeids- og sosialdepartementet har tatt initiativ til med partene i arbeidslivet bør fortsette. Tjenestepensjonsordningen er lovfestet i staten, og staten avviser at endringer skal skje gjennom tariff-forhandlinger med streikerett. Avtalefestet pensjon er imidlertid tariff-festet i staten, og avtalen mellom staten og LO Stat, Unio og YS Stat innebærer at den tariff-festede AFP-ordningen ligger fast for perioden 2016-2018.

Se også:

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00