Mindre omdisponering av dyrka jord

Omdisponeringen av dyrka jord gikk ned fra 2015 til 2016 viser de endelige tallene fra kommunene (KOSTRA). 6 026 dekar dyrka jord ble registrert omdisponert i 2016, noe som er en nedgang på 315 dekar (5 prosent) sammenlignet med tallene for 2015.

Ved behandlingen av regjeringens forslag til nasjonal jordvernstrategi den 8. desember 2015, fastsatte Stortinget målet for årlig omdisponering av dyrka jord til 4 000 dekar, og at dette skal nås gradvis innen 2020. 44 prosent av omdisponeringen i 2016 er til samferdselsformål, noe som er en økning fra 2015. 

– Det er gledeleg at omdisponeringa går ned, sjølv med regjeringas sterke satsing på samferdselsutbygging. Nedbygginga er no mindre enn i forrige periode. Det viser at vi er på veg mot å nå målet Stortinget har fastsatt, sier landbruks- og matminister Jon Georg Dale.  

 

 44 prosent av omdisponeringen i 2016 er til samferdselsformål, noe som er en økning fra 2015.
44 prosent av omdisponeringen i 2016 er til samferdselsformål, noe som er en økning fra 2015. Foto: © Oskar Puschmann/NIBIO

En ny rapport fra SSB (Statistisk sentralbyrå) viser at det er godt samsvar mellom tall for faktisk nedbygging og KOSTRA-tallene for omdisponering (planlagt eller godkjent nedbygging/omdisponering). Rapporten fra SSB er utarbeidet i samarbeid med NIBIO (Norsk institutt for bioøkonomi), og viser ikke nedbyggingen det enkelte år, men et årlig gjennomsnittstall for hele den undersøkte perioden 2004-2015. SSBs tall for faktisk nedbygging omfatter også landbrukets egen nedbygging, som står for hele 22 prosent av nedbyggingen, og i snitt 1 750 dekar pr år. 

– Det er eit tankekors at landbruket sjølv bygger ned dyrka mark med heile 1750 dekar pr år. Eg meiner at vi og bør diskutere korleis vi skal handtere denne nedbygginga, som ikkje blir registrert i KOSTRA, og som ikkje krev omdisponeringstillatelse etter jordlova, sier Dale.

Økt nydyrking

De endelige KOSTRA-tallene viser en betydelig økning i tillatt nydyrket areal i 2016, fra et allerede høyt nivå. I 2016 ble det gitt tillatelse til å nydyrke 21 612 dekar, noe som er 3 473 dekar (20 prosent) mer enn i 2015. De høyeste tallene for 2016 finner vi i Hedmark, Nord-Trøndelag, Rogaland og Oppland.

I 2016 ble det gitt tillatelse til å nydyrke 21 612 dekar, noe som er 3 473 dekar (20 prosent) mer enn i 2015
I 2016 ble det gitt tillatelse til å nydyrke 21 612 dekar, noe som er 3 473 dekar (20 prosent) mer enn i 2015 Foto: Fylkesmannen i Rogaland

KOSTRA

KOSTRA (kommune-stat-rapportering) er et rapporteringssystem der kommunene legger inn opplysninger om sin saksbehandling, bl.a. innenfor landbruksområdet. 

Til toppen