Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Ni av ti foreldre er fornøyde med barnehagen

93 prosent av foreldrene er fornøyde med barnehagen. Samtidig mener en del foreldre at maten og bemanningen kan bli bedre, viser Foreldreundersøkelsen i barnehagen.

– En god start på livet i barnehagen er viktig for barnas trivsel, utvikling og utdanning. Foreldrenes tilbakemeldinger og tillit til barnehagen er viktige, og det er gledelig at foreldrene i stor grad er fornøyde og opplever at barna blir godt ivaretatt i barnehagen. Samtidig er det viktig alle barnehager bruker tilbakemeldingene til å bli enda bedre, sier statssekretær Rikke Høistad Sjøberg i Kunnskapsdepartementet. 

I dag publiserer Utdanningsdirektoratet resultatene fra landets største barnehageundersøkelse. Totalt har 127 000 foreldre over hele landet svart på hvor fornøyde de er med barnehagens tilbud. Blant temaene som tas opp er barnets trivsel og utvikling, informasjon, ute- og innemiljø, bemanning og forholdet mellom barn og voksne.

– Foreldre skal være sikre på at barna deres er trygge, trives og utvikler seg i barnehagen. Det var bakgrunnen for at vi satte i gang denne årlige nasjonale undersøkelsen i 2016. Foreldrenes meninger er viktige i det kontinuerlige arbeidet med å styrke innholdet og kvaliteten i barnehagene. Nå oppfordrer vi alle kommuner og barnehager til å bruke undersøkelsen og dialog med foreldrene til å bli enda bedre, sier Sjøberg.

Se resultater på kommunenivå på udir.no, og barnehagenivå på barnehagefakta.no.

Private skårer litt bedre

På nasjonalt nivå viser undersøkelsen at de private barnehagene i gjennomsnitt skårer litt høyere enn de kommunale på alle områder som foreldrene ble spurt om. Mellom private og kommunale barnehager er utvalgsskjevheten – det vil si at private barnehager deltar i litt større grad enn kommunale barnehager – marginal, og ut fra analyser Utdanningsdirektoratet har gjennomført er det ingen grunn til å tro at den påvirker resultatene.

– Det er viktig med mangfold i barnehagesektoren, både på størrelse, temaer og profiler og eierskap. Samtidig vet vi at det er gode og dårlige barnehager både blant de private og blant de kommunale. Derfor er det viktig at barnehagene bruker foreldreundersøkelsen til å diskutere kvalitet, sier Sjøberg.

Foreldre til de yngste er mest fornøyd og føler seg trygge

Arbeidet med de yngste barna og tilvenning ble styrket i den nye rammeplan for barnehage som regjeringen innførte i 2017.

Hovedfunnene på nasjonalt nivå viser at foreldre er fornøyde med barnehagene:

 • Over 95 prosent av foreldrene mener at barna er trygge på personalet og at de ansatte er engasjerte i barnet.
 • Foreldrene til de yngste er ofte mer fornøyde enn foreldrene til de eldste.
 • 90 prosent svarer at de er fornøyde med hvordan barnet ble ivaretatt i tilvenningsperioden.


– Det er ekstra gledelig at foreldrene til de yngste barna opplever at barna blir godt ivaretatt, at barnehagen tilrettelegger i tilvenning og at barna er trygge. Når flere av de yngste barna er i barnehagene er dette spesielt viktig, sier Sjøberg.

Sjøberg ber barnehageeiere og foreldre samarbeide om å finne løsninger når det er misnøye.

Undersøkelsen viser at noe kan bli bedre, blant annet:

 • En av ti foreldre er misfornøyde med mattilbudet. Foreldre med barn i private barnehager er oftere fornøyde med maten.
 • Nesten hver femte forelder opplever at bemanningen ikke er tilfredsstillende, og litt færre er fornøyde enn tidligere år.

– Vi skal ha en barnehage der det er nok voksne, og der alle barn får den oppfølgingen de trenger. I høst innførte vi en ny bemanningsnorm som gjør det tydeligere hva foreldrene kan forvente for barna sine. Kommuner og andre barnehageeiere må sørge for at normen oppfylles, og at foreldre blir trygge på at bemanningen er god nok i hele åpningstiden, sier Sjøberg.

Utdanningsdirektoratets analyser viser at det ikke nødvendigvis er en sammenheng mellom foreldrenes rapporterte opplevelse av bemanning og faktisk bemanningssituasjon i barnehagen. Foreldre med barn i barnehager med høy bemanning rapporterer ikke nødvendigvis å være mer fornøyde enn de som har barn i barnehager med lav bemanning.

God tilvenning og overgang til skolen

Regjeringen har også innført en plikt for skolene og barnehagene til å samarbeide om å gi barna en god overgang til skolen. Foreldreundersøkelsen tyder på at barnehagene jobber godt med overgang til skolen, 80 prosent av foreldrene er svært eller ganske fornøyde med hvordan barnehagen forbereder barnet til skolestart.

Se resultater på kommunenivå i Utdanningsdirektoratets analysenotat om foreldreundersøkelsen 2018.

Se resultater på barnehagenivå på barnehagefakta.no.

Regjeringens satsing på innhold og kvalitet i barnehager

 • Innførte ny rammeplan høsten 2017 som tydeliggjør barnehagenes forpliktelser overfor barn og foreldre
 • Skjerpet kravet til andel barnehagelærere høsten 2018. Det er bevilget 424 millioner til flere barnehagelærere.
 • Innførte en minstenorm for bemanning i barnehagene høsten 2018. Det er bevilget 262 millioner kroner som et øremerket tilskudd for å bedre finansieringen for bemanning i små barnehager i 2019. 
 • Høsten 2017 ble kompetansestrategien for barnehage revidert for perioden 2018 – 2022. Målet er å sikre at de ansatte har kunnskapen som trengs for å følge opp rammeplanen.
 • I 2019- budsjettet setter regjeringen av over 430 millioner kroner til tiltak som fremmer kvalitet og kompetanse i barnehagen. Det er dobling av ressursene siden 2013.
 • Det er bevilget 10 millioner i 2019-budsjettet til nye studieplasser for barnehagelærere. Om lag 5 millioner til arbeidsplassbasert barnehagehagelærerutdanning (ABLU) og 5 millioner til tilleggsutdanning i barnehagepedagogikk (TIB).
 • Høsten 2019 vil regjeringen legge frem en ny stortingsmelding om tidlig innsats og inkluderende fellesskap. Stortingsmeldingen omfatter både barnehage og skole.
Til toppen