Ni av ti sykehuspasienter får timen de er satt opp til

Dette innholdet er mer enn 4 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

91 prosent av pasientkontakter i spesialisthelsetjenesten skjer på det planlagte tidspunktet, viser nye tall. Sykehus som har jobbet med dette over tid har svært gode resultater. Gastrokirurgisk avdeling på Ahus gikk fra 3727 til 386 brutte avtaler.

En stor del av befolkningen i Norge befinner seg i et pasientforløp i spesialisthelsetjenesten. I 2016 fikk 1,9 millioner pasienter helsehjelp på somatiske sykehus. Det ble utført over sju millioner utredninger, behandlinger og kontroller ved norske somatiske sykehus samme år
En stor del av befolkningen i Norge befinner seg i et pasientforløp i spesialisthelsetjenesten. I 2016 fikk 1,9 millioner pasienter helsehjelp på somatiske sykehus. Det ble utført over sju millioner utredninger, behandlinger og kontroller ved norske somatiske sykehus samme år Foto: Olav Heggø

– Dette er gode tall, men vi skal videre. Høyre har lovet at sykehusene i neste periode skal holde 95 prosent av avtalene. Pasientene skal være trygge på at avtalen de har med sykehuset blir holdt. Det er pasientenes helsetjeneste, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Åpenhet er viktig

Indikatoren «Antall pasientkontakter som har passert planlagt tid» måler antall og andel pasientavtaler som er forsinket i forhold til planlagt time – både nyhenviste og pasienter som er i et forløp. Dette gjelder per 30. april i år 168 000 pasientkontakter..

– Dette viser at det er viktig med åpenhet, slik at flest mulig får den oppsatte timen på sykehus. Det er en åpenhet som Arbeiderpartiet aldri tok initiativ til da de hadde ansvaret, sier Bent Høie.

Det var helse- og omsorgsministeren som ga helseregionene i oppdrag å få på plass dette som en styringsindikator. Nasjonale tall publiseres for første gang 15. juni.

Vil bli enda bedre

– Tallene gir oss nyttig informasjon om sykehusenes evne til å planlegge og gjennomføre gode pasientforløp. Det viktigste er likevel at sykehus bruker resultatene til å bli enda bedre. For å sikre gode og helhetlige pasientforløp og forutsigbarhet for pasientene, er det nødvendig med god og langsiktig planlegging, sier Bent Høie.

Regjeringen tar hele pasientforløpet på alvor.

– Vi har innført pakkeforløp for kreft, og vi innfører nå pakkeforløp for hjerneslag, psykisk helsevern og rus. De beskriver planlagt pasientforløp, med fastsatt innhold og tidsfrister for de enkelte elementene i forløpet, sier Bent Høie.

Antall og andel pasientkontakter med passert planlagt tid (per 30. april 2017)

Regionalt
helseforetak
Antall passert
planlagt tid
Andel passert
planlagt tid
Helse Sør-Øst 85 558 9%
Helse Vest 34907 9%
Helse Midt-Norge 22 509 10%
Helse Nord 24 933 14%
Hele landet 167 907 9%