Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Nok voksne og barnehagelærere avgjør barnehagekvaliteten

Gode barnehager kjennetegnes av å ha god bemanning og tilstedeværende pedagoger, slår omfattende barnehageforskning fast. – Dette viser at det er viktig å satse på flere ansatte og flere barnehagelærere, slik vi har gjort med bemanningsnormen og skjerpet pedagognorm, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.

Forskerne bak prosjektet Gode barnehager for barn i Norge (GoBaN) har fulgt over 1200 barn i årene 2013 – 2018, og dette har til nå vært Norges største forskningsprosjekt innenfor barnehagefeltet.

Forskerne har sett på hva som kjennetegner barnehager som er bra for barns trivsel og utvikling, og hvor gode barnehagene er i Norge. I morgen oppsummeres hovedfunnene på en egen sluttkonferanse. Blant disse er:

 • Det er stor variasjon i kvaliteten på norske barnehager
 • Gode barnehager har høy voksen-barn-tetthet og tilstedeværende pedagoger
 • Mindre gode barnehager kan bli bedre på hygiene, sikkerhet, tilgang til materiell/leker og samspill og språk.

God bemanning i norske barnehager

Flere ting tyder på at utviklingen går rett vei i norske barnehager når det gjelder bemanning. I høst innførte regjeringen en bemanningsnorm som sikrer maksimalt antall barn per voksen, og pedagognormen ble skjerpet for å sikre flere barnehagelærere blant barna.

En OECD-rapport viser at Norge er blant landene med høyest voksentetthet i barnehagen. Norge har i gjennomsnitt 5 barn per ansatt, mot 11 barn per ansatt i gjennomsnitt i OECD.

– Vi skal ha barnehager der det er mange nok voksne. Foreldre skal være trygge på at barna får den oppfølgingen de trenger. Derfor fortsetter vi satsingen i 2019. Sammen med KRF har vi bevilget 262 millioner kroner for å sikre en god innføring av bemanningsnormen, og vi setter av 430 millioner til kompetanse- og kvalitetstiltak i 2019, sier Sanner.

Hygienen, sikkerheten og leker kan bli bedre

Kunnskaps- og integreringsministeren forventer at barnehageeiere bruker resultatene fra forskningen til å forbedre tilbudet. Det gjelder særlig utfordringene innen hygiene, sikkerhet, tilgang til materiell og leker, og samspill og språk.

– Flere av problemene kan løses med lokale og rimelige løsninger, som for eksempel bedre rutiner for håndvask og tilsyn ved soving. Det er også viktig at barnehagelærerutdanningene gir pedagogene tilstrekkelig kompetanse, sier Sanner.

Resultatene fra GoBaN vil bli brukt som kunnskapsgrunnlag i stortingsmeldingen om tidlig innsats og inkluderende fellesskap som regjeringen legger frem til høsten, og i oppfølgingen av barnehagelærerrolleutvalget.

GoBaN ble initiert av Kunnskapsdepartementet i 2011, og prosjektet er finansiert med 20 millioner kroner. Regjeringen har siden satset mye på barnehageforskning. I 2017 ble det bevilget 50 millioner kroner til to nye sentre som skal forske på barnehager , og før jul fikk forskningsprosjektet NORCE 20 millioner kroner til forskning på rammeplanen for barnehage.

Les mer om GoBaN-forskningen.

Fakta om regjeringens satsing på innhold og kvalitet i barnehager:

  • Innførte ny rammeplan høsten 2017 som tydeliggjør barnehagenes forpliktelser overfor barn og foreldre
  • Skjerpet kravet til andel barnehagelærere høsten 2018. Etter forlik er det bevilget 424 millioner til flere barnehagelærere.
  • Innførte en minstenorm for bemanning i barnehagene høsten 2018. Etter forlik er det bevilget 262 millioner kroner som et øremerket tilskudd for å bedre finansieringen i 2019. 
  • Høsten 2017 ble kompetansestrategien for barnehage revidert for perioden 2018 – 2022. Målet er å sikre at de ansatte har kunnskapen som trengs for å følge opp rammeplanen.
  • I 2019- budsjettet setter regjeringen av over 430 millioner kroner til tiltak som fremmer kvalitet og kompetanse i barnehagen. Det er dobling av ressursene siden 2013.
  • Det er bevilget 10 millioner i 2019-budsjettet til nye studieplasser for barnehagelærere. Om lag 5 millioner til arbeidsplassbasert barnehagehagelærerutdanning (ABLU) og 5 millioner til tilleggsutdanning i barnehagepedagogikk (TIB).
  • Høsten 2019 vil regjeringen legge frem en ny stortingsmelding om tidlig innsats og inkluderende fellesskap. Omfatter både barnehage og skole.

 

 

Til toppen