Norge og Sverige signerte endringsavtale om elsertifikatmarkedet

Olje- og energiminister Tina Bru og Sveriges energi- og digitaliseringsminister Anders Ygeman har i dag signert en avtale om endring av rammene for det felles elsertifikatmarkedet.

'
Olje- og energiminister Tina Bru signerte endringsavtalen om elsertifikater sammen med Sveriges energi- og digitaliseringsminister Anders Ygeman i Oslo 18. september 2020. Foto: Margrete Løbben Hanssen/OED

Avtalen ble signert etter et bilateralt møte i Olje- og energidepartementet 18. september 2020. Det var det første fysiske møtet for statsråd Tina Bru med en utenlandsk energiminister som følge av korona.

— Fornybar elektrisitet bygges nå uten behov for støtte. Det er bra. Med dagens avtale kan det felles elsertifikatsystemet vi har med Sverige avsluttes 10 år tidligere enn planlagt. Avtalen berører i størst grad aktører på svensk side, men jeg er glad for å bidra til en god løsning for vårt felles system, sier olje- og energiminister Tina Bru.

'
Norge og Sverige er enige om en endringsavtale om det felles elsertifikatsystemet. Foto: Margrete Løbben Hanssen/OED

Teknologi- og markedsutviklingen har gjort at utbyggingen av fornybar elektrisitet har kommet tidligere og i større omfang enn elsertifikatsystemet er designet for å støtte. Dagens endringsavtale fastsetter at elsertifikatsystemet avsluttes i 2035 i stedet for 2045 og setter en siste frist for når anlegg i Sverige må være satt i drift for å være kvalifisert for elsertifikater.

Hovedelementer i endringsavtalen:

  • Anlegg som settes i drift i Sverige etter 31. desember 2021 (stoppdato) kvalifiserer ikke for tildeling av elsertifikater. Stoppdatoen flyttes til 31. desember 2023 dersom det ikke er godkjent anlegg under elsertifikatsystemet med en produksjon på 46,4 TWh innen 31. mars 2021.
  • Den lovpålagte etterspørselen etter elsertifikater (elsertifikatkvotene) i Sverige blir framskyndet i tid slik at systemet kan avsluttes i 2035 i stedet for 2045.

Norge har allerede i gjeldende avtale en stoppdato 31. desember 2021 og siste utstedelse av sertifikater i 2035.

Avtalen finner du her

Bakgrunn

Det felles elsertifikatmarkedet er en felles norsk-svensk støtteordning som ble etablert i 2012 med et mål om å øke produksjonen av fornybar elektrisitet i Norge og Sverige med 28,4 TWh innen 2020. Dette målet ble nådd i mai 2019. Våren 2017 ble det inngått en endringsavtale der Sverige innførte et nytt mål om ytterligere 18 TWh innen 2030 innenfor det felles elsertifikatsystemet. Systemet ble da forlenget til 2045. Totalt har dermed elsertifikatordningen et mål om 46,4 TWh innen 2030.

NVEs elsertifikatrapport for andre kvartal 2020 viser at det per 30. juni 2020 er satt i drift anlegg med en produksjon på 39 TWh under elsertifikatsystemet (11,9 TWh i Norge og 27,1 TWh i Sverige). Den samme rapporten viser at det ligger an til å bli satt i drift anlegg med en produksjon på om lag 60 TWh i perioden 2012 til utgangen av 2021.

Rammene for elsertifikatordningen er regulert i en bilateral avtale mellom Norge og Sverige om et felles marked for elsertifikater av 29. juni 2011, jf. Prop. 5 S (2011-2012), og endringsavtaler av 8. april 2015 og 5. mai 2017. 18. september 2020 er det signert en ny endringsavtale.

Mer informasjon om elsertifikatsystemet