Ny rapport bekrefter at ventetiden går ned

Den positive utviklingen i ventetidene skyldes først og fremst den store innsatsen fra dem som jobber ved sykehusene. Helsedirektoratets grundige gjennomgang av sykehusenes registrering viser at ventetiden reduseres.

Helsedirektoratet la onsdag fram "Utredning av registrering av ventetider i spesialisthelsetjenesten", som helse- og omsorgsminister Bent Høie bestilte i fjor.

– Det er viktig for regjeringen å gjøre ventetiden til norske sykehus så kort som mulig for så mange pasienter som mulig. Helsedirektoratets vurdering er at ventetiden på nasjonalt nivå samlet sett går ned, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Dette baserer direktoratet på analyser av ordinære ventetidsmål, mål på pasientforløp og journalgjennomganger.

Økt henvisning til utredning

Helsedirektoratets gjennomgang av 356 journaler gir ikke grunnlag for påstander om at pasienter kalles inn til konsultasjon uten reelt innhold. De mener pasienter som hovedregel ikke blir tatt av ventelisten uten reell start på pasientforløpet. Samtidig utelukker de ikke uheldig praktisering.

– Det er mye som tyder på at regelverket praktiseres ulikt. Det er for stor variasjon i helsetjenesten vår i dag. Det er derfor ikke overraskende med variasjon også på dette området. Likevel tyder Helsedirektoratets rapport på at praktiseringen er mer lik i dag enn tidligere, sier Bent Høie.

Helsedirektoratets rapport viser at flere pasienter får frist til utredning. Direktoratet peker på at den medisinskfaglig og teknologisk utviklingen fører til at flere sykdommer kan og bør utredes.

De peker også på vanskeligheter med å omsette detaljerte juridiske krav i medisinske vurderinger på en ensartet måte, endret regelverk og reviderte prioriteringsveiledere og uhensiktsmessig registrering av pasientrettigheter i pasientadministrative systemer som årsaker.

Direktoratet kan ikke angi i hvilket omfang de nevnte faktorene bidrar enkeltvis til den samlede økningen i rett til utredning.  

Beskjeden økning i andelen avviste

Helsedirektoratet har også sett på årsaken til økt andel henvisninger vurdert til ikke å ha behov for helsehjelp. Noen har ment at dette er en forklaring på at ventetidene og antall ventende går ned.

Tallene viser en økning i tre av fire helseregioner, men at mye av denne økningen skyldes at koden "avviste" inneholder andre årsaker enn medisinske. Ved å korrigere for dette, finner Helsedirektoratet bare en beskjeden økning i andelen avviste, og alle regionene er på om lag samme nivå.

Vurderer forslag til tiltak

Helsedirektoratet kommer med to hovedforslag til tiltak.

  1. Det pasientadministrative systemet bør forbedres. Dette arbeidet er allerede igangsatt, men det må settes ytterligere trykk på dette.
  2. Regelverket bør endres ved at skillet mellom rett til utredning og rett til behandling oppheves. Ventelisteregistreringen bør endres til at pasientene tas av venteliste ved første kontakt.

– Jeg vil nå sette meg inn i rapporten og vurdere Helsedirektoratets forslag til tiltak for å forbedre registreringen av ventetider i spesialisthelsetjenesten, sier Bent Høie.

Vil kutte ventetidene ytterligere

Regjeringens mål har vært å få den gjennomsnittlige ventetiden ved sykehusene under 65 dager. I fjor visste de offisielle tallene at ventetiden var 60 dager. Denne indikatoren har vært brukt i flere år. Det er ikke grunn til å tro at det er mye større usikkerhet knyttet til indikatoren gjennomsnittlig ventetid ved sykehusene nå enn i 2012.

– Selv om ventetidene går ned, er det fremdeles for mange som venter for lenge på utredning og behandling. Vi fortsetter derfor arbeidet med å kutte ventetidene ytterligere, sier Bent Høie.

Han sier det er viktig å følge pasientene gjennom hele pasientforløpet.

– Derfor har vi innført pakkeforløp for kreft, og vi vil innføre pakkeforløp for hjerneslag samt psykisk helsevern og rus. Jeg har også innført en ny indikator i år for passert tentativ tid i sykehusene. Denne måler antall pasientavtaler som er forsinket i forhold til det planlagte tidspunktet som er registrert, sier Bent Høie.

Til toppen