Nye regler for opprykk ved universiteter og høyskoler

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Regjeringen endrer reglene for ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger. Målet er å gi universitetene og høyskolene større mulighet til å planlegge sin faglige utvikling og heve den akademiske standarden.

– Nå gir vi universitetene og høyskolene større innflytelse over hvilke kompetansekrav som skal stilles til stillinger og mer kontroll over bedømmingsprosessene ved opprykk til en høyere stilling, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

I dag kan du rykke opp til et høyere stillingsnivå – for eksempel fra førsteamanuensis til professor – på bakgrunn av vurderingen til en bedømmingskomité ved en annen institusjon enn den du jobber ved. Med nye regler må vurderingen gjøres av en komité som er oppnevnt eller godkjent av universitetet eller høyskolen du jobber ved.

I dag må man kun oppfylle minimumskravene i forskriften for å rykke opp til ny stilling. Med nye regler kan institusjonene fastsette generelle stillingskrav til de forskjellige stillingstypene utover minimumskravene.

I dag er det slik at når ledige stillinger på lavere nivå enn førstelektor og førsteamanuensis kunngjøres, opplyses det om at det er adgang til å søke om opprykk til høyere stillinger. Denne bestemmelsen oppheves fordi institusjonene kan velge å utlyse med flere alternative stillingsnivå.

Det er i dag to karriereløp: Professorløpet basert på forskning eller kunstnerisk utviklingsarbeid, og dosentløpet basert på praksisrettet forskning og utvikling. Dagens overgangsordninger mellom de to løpene oppheves, fordi de svekker den strategiske og faglige ledelsen ved universitetene og høyskolene. 

Med denne endringen må også ansatte amanuenser, høyskolelektorer og universitetslektorer ha tiltrådt fast stilling eller åremålsstilling og ha minst halv stilling for å kunne søke om opprykk til førstelektor eller førsteamanuensis.

Forskriftsendringen har vært ute på bred høring. Den er en del av et større arbeid for å få en personalpolitikk ved universiteter og høyskoler som i større grad enn i dag er tilpasset den enkelte institusjons oppgaver og ambisjoner. 

Lenke til Lovdata