Nytt oppdrag for å trygge fødetilbudet i Norge

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Fødepopulasjonen i Norge er i endring, med en økende kompleksitet blant de fødende. De to jordmororganisasjonene har over tid varslet om at dette fører til økt belastning, spesielt ved de store kvinneklinikkene. Seleksjonskriteriene fører til at færre føder ved de mindre fødeinstitusjonene. Helsedirektoratet får derfor i oppdrag å lede en arbeidsgruppe som skal se på hvilke konsekvenser den endrete situasjonen har for bemanning, og trygge fødetilbudet i hele landet.

- Vi har en god fødselsomsorg i Norge. Det må vi ta vare på og forbedre. Derfor lytter vi til jordmorforeningene når de tar opp utfordringer i tjenesten, sier helseminister Bent Høie.

Jordmorforbundet NSF og Den norske jordmorforening sendte i juni brev til helseministeren med bekymringer knyttet til blant annet bemanningssituasjonen ved kvinneklinikkene, spesielt som følge av at fødende kvinner er eldre enn før, med mer kompliserte forløp.

-   Det tar vi på alvor. I samråd med jordmorforeningene får derfor Helsedirektoratet et oppdrag om å sette ned en faggruppe som skal gå dypere inn i problemstillingen. De skal se på om de faglige retningslinjene trenger revisjon, og hva utviklingen betyr for bemanningsbehovet og finansieringssystemet, sier Høie.

Jordmorforeningen og Jordmorforbundet skal ha representanter i faggruppen. Helseregionene og andre relevante aktører skal også involveres i arbeidet. Arbeidet vil gi et kunnskapsgrunnlag for videre arbeid og tiltak i helseforetakene, herunder bemanning.

-Den norske jordmorforeningen er glad for at det nå settes ned en arbeidsgruppe. Vi har jobbet lenge for å belyse problemene innenfor fødselsomsorgen knyttet til bemanning og finansering. Med endrede oppgaver og knappe ressurser har det blitt vanskeligere å gi en optimal fødselsomsorg, både på de små og store fødeinstitusjonene. Vi ser frem til samarbeidet, sier leder i Den norske jordmorforening Kari Aarø.

-Vi ser svært positivt på at helseministeren ønsker et samarbeid rundt å bedre forutsetningene for en god fødselsomsorg. Det er viktig at dette arbeidet nå innbefatter alle områder som finansiering, seleksjon og bemanning. Jordmorforbundet er opptatt av at også følgetjenesten tas med. Vi kan ikke risikere at vi igjen har deler av fødselsomsorgen som ikke er rettmessig organisert, sier leder i Jordmorforbundet NSF Hanne Charlotte Schjelderup 

Frist for oppdraget er 1. mars.