Nytt styre for Domstoladministrasjonen

Regjeringen har i statsråd i dag oppnevnt ny leder, medlemmer og varamedlemmer til styret i Domstoladministrasjonen.

– Norske domstoler er uavhengige og nyter stor tillit, her spiller Domstoladministrasjonens styre en nøkkelrolle. Jeg ønsker det nye styre lykke til med oppdraget, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H).

Styret er øverste myndighet for Domstoladministrasjonen (DA), og skal se til at administrasjonen av domstolene skjer på en forsvarlig og hensiktsmessig måte. Styret skal behandle saker som er viktige for DA, for eksempel budsjettforslag for domstolene og DA og fordeling av budsjettmidler innenfor rammene Stortinget har fastsatt. Styret skal i tillegg gi generelle retningslinjer for DAs virksomhet.

For perioden 1. august 2021 til og med 31. juli 2025 er følgende oppnevnt:

Leder: Høyesterettsdommer Cecilie Østensen Berglund, Oslo (tidligere vara for leder)
Medlem: Tingrettsdommer Tor Christian Carlsen, Stavanger (ny)
Medlem: Jordskifterettsleder Arnulf Oleif Prestbakmo, Harstad (ny)
Medlem: Advokat Hallvard Østgård, Tromsø (ny)
Varamedlem: Høyesterettsdommer Arne Ringnes, Oslo (ny)
Varamedlem: Sorenskriver Håkon Rastum, Bergen (gjenoppnevnt)
Varamedlem: Jordskifterettsleder Arve Konstali, Flekkefjord (gjenoppnevnt)
Varamedlem: Førstestatsadvokat Ingvild Thorn Nordheim, Molde (ny)

Stortinget utpeker i tillegg to medlemmer, med varamedlemmer, som representerer allmenheten. Stortingets presidentskap har innstilt på:

Medlem: Marit Nybakk
Varamedlem: Karin S. Woldseth
Medlem: Kårstein Eidem Løvaas
Varamedlem: Ingebrigt S. Sørfonn 

Stortingets innstilling: Sak - stortinget.no

Styret har består av 9 medlemmer med varamedlemmer. Den samlede styresammensetningen fremgår her: Styret for Domstoladministrasjonen - data.regjeringen.no.