Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Nytt utvalgt kulturlandskap i Trøndelag

Klevgardan i Trøndelag er blant de ni nye utvalgte kulturlandskapene i jordbruket. Området gjenspeiler det brattlendte kulturlandskapet i dalbygdene i Midt-Norge, og er preget av at den tradisjonelle jordbruksdriften har blitt særdeles godt ivaretatt.

– Kulturlandskapa er av nasjonal verdi, og denne ordninga bidrar til å ta vare på desse områda i mange år framover. Eit aktivt jordbruk med god utnytting av beiteressursar og lokalt engasjement, er naudsynt for å ta vare på natur- og kulturverdiar. Verdiskaping basert på kulturlandskapets verdiar er også eit viktig satsingsområde for denne ordninga, seier landbruks- og matminister Jon Georg Dale. 

Klevgardan i Trøndelag er blant de ni nye utvalgte kulturlandskapene i jordbruket.
Klevgardan i Trøndelag er blant de ni nye utvalgte kulturlandskapene i jordbruket. Foto: Arnvid Sæther.

Investering i en aktiv jordbruksdrift

Området er ei bratt dalbygd lengst vest i Oppdal, på grensa mot Sunndalen i Møre og Romsdal, med gårdsbruk, seterhus og spor etter husmannsplasser. Det er aktiv jordbruksdrift i området, der husdyrproduksjon med sau og storfe i hovedsak drives økologisk. Flere av brukene har investert i driftsbygning og driftsapparat de senere årene. Klevgardan har flere bygninger med tradisjonell byggeskikk tilpasset det brattlendte og stedvis rasutsatte området. Bygningene er godt ivaretatt og består av både gårdsbebyggelse, sommerfjøs og seterbebyggelse. Interessen for å videreføre den tradisjonelle skjøtselen er stor, og grunnleggende viktig for å bevare det store mangfoldet, og hele gårdslandskapet. 

Artsrikt område

Området er et av de aller viktigste i Trøndelag for slåttemark, og har i tillegg mange naturbeitemarker. Vegetasjonen er preget av et varmt og tørt klima med kalkrike bergarter, og er artsrik og med et betydelig antall arter. Flere rødlistede arter blant både karplanter og "beitemarksopper" finnes i engene, i tillegg til en rekke kravfulle og regionalt sjeldne arter.

– FNs globale berekraftsmål seier at vi skal styrke innsatsen for å verne om og sikre verdas kultur- og naturarv og setje i verk tiltak for å stanse tap av naturmangfald. Med den auka satsinga vi no har fått, vil ein oppnå at landskap langs kysten, ved fjorden, i innlandet og på fjellet, blir tatt vare på. Eg er dessutan også opptatt av at tiltak i desse landskapa kjem insekt og pollinerande artar til gode, seier klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

Planer for tiltak i området

Fremover er det planlagt å fortsette skjøtsel i de 17 slåttemarkene som allerede har skjøtselsplan, og utarbeide planer for naturbeitemarkene. Det vil også bli satt i gang en kartlegging av restaureringsbehov på bygninger og andre kulturminner. Husmannsplassene vil bli holdt vedlike og en gammel taubane skal restuareres.

Til toppen