God vekst i norsk økonomi - mars 2019

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Det går godt i norsk økonomi. Flere kommer i jobb, og arbeidsledigheten går ned. I materialet til regjeringens konferanse om budsjettet for 2020, er det lagt til grunn at veksten i fastlandsøkonomien blir høyere enn sin langsiktige trend både i år og neste år.

Norsk økonomi er inne i en oppgangskonjunktur. Veksten i fastlandsøkonomien har tatt seg jevnt opp de siste årene og var i fjor høyere enn sin langsiktige trend for første gang på tre år. Aktiviteten øker over hele landet og på tvers av bransjer, og bedriftene venter videre oppgang fremover. Investeringene i fastlandsbedriftene har tatt seg markert opp de siste årene og har ikke vært høyere på ti år.

Stadig flere kommer i jobb, over hele landet. Sysselsettingsandelen stiger. Også fremover anslås sysselsettingen å vokse raskere enn befolkningen i yrkesaktiv alder. Både AKU-ledigheten og den registrerte ledigheten har falt de siste tre årene. Den registrerte ledigheten er nå godt under gjennomsnittet for de siste 20 årene, og ledigheten i februar var den laveste på ti år. AKU-ledigheten er også kommet ned siden toppen vinteren 2016 og ventes å fortsette å avta fremover.

Den økonomiske veksten ute er fortsatt god, men har avtatt i flere land, og det ser ut til at konjunkturoppgangen ute dempes. Det kan etter hvert trekke ned etterspørselen etter norske varer og tjenester. På den annen side bidrar kostnadskutt i oljeselskapene til god lønnsomhet og høy aktivitet på norsk sokkel.

Høyere kjøpekraft hos norske husholdninger og økt aktivitet i norsk og internasjonal petroleumsvirksomhet ventes å bidra til videre oppgang i norsk økonomi. I tillegg har bedringen i konkurranseevnen lagt grunnlag for høyere eksport og investeringer.

Tabellen viser Finansdepartements anslag til marskonferansen om budsjettet for 2020.

Tabell 1 Hovedtall for norsk økonomi
Prosentvis volumendring fra året før, der ikke annet er angitt

 

Mrd. kroner1

 

       Anslag

 

2018

2018

2019

2020

  Privat konsum

1 532,9

2,0

2,4

2,8

  Offentlig konsum

830,6

1,5

1,5

..

  Bruttoinvesteringer i fast kapital

849,3

0,9

5,2

1,0

  Herav: Oljeutvinning og rørtransport

154,1

3,3

12,9

-3,6

              Bedrifter i Fastlands-Norge

309,3

1,8

6,7

3,8

              Boliger

192,3

-6,0

0,9

0,8

              Offentlig forvaltning

192,1

6,6

0,7

..

  Etterspørsel fra Fastlands-Norge2

3 057,2

1,6

2,4

2,1

  Eksport

1 347,5

-0,8

1,7

7,1

  Herav: Råolje og naturgass

570,0

-4,8

-3,3

11,9

              Varer fra Fastlands-Norge

413,3

2,5

5,2

5,3

              Tjenester fra Fastlands-Norge

235,7

1,5

5,2

7,0

  Import

1 151,1

0,9

3,8

2,1

  Bruttonasjonalprodukt

3 537,1

1,4

2,0

3,4

  Herav: Fastlands-Norge

2 908,0

2,2

2,7

2,5

Andre nøkkeltall:

 

 

 

 

  Sysselsetting, personer

 

1,5

1,4

0,8

  Arbeidsledighetsrate, AKU (nivå)

 

3,8

3,7

3,6

  Arbeidsledighetsrate, registrert (nivå)3

 

2,5

2,2

2,2

  Vekst i BNP hos Norges handelspartnere4

 

2,4

1,9

1,9

Foreløpige nasjonalregnskapstall i løpende priser.
2 Utenom lagerendring.
3 Målt i prosent av arbeidsstyrken i AKU.
4 Norges 25 viktigste handelspartnere vektet sammen med respektive andeler av norsk eksport av varer utenom olje og gass.

Kilder: Statistisk sentralbyrå, OECD, Eurostat, Arbeids- og velferdsdirektoratet, Reuters og Finansdepartementet.