Opphever fylkesmannens vedtak om småhusplan i Oslo

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet opphever beslutningen til Fylkesmannen i Oslo og Akershus om at Oslo kommunes småhusplan er ugyldig.

Fylkesmannen vedtok i juni 2015 at 29 000 grunneiere i Oslo ikke var blitt tilstrekkelig varslet om at det ble gjort endringer i småhusplanen i 2013. Fylkesmannen besluttet derfor at endringene i småhusplanen var ugyldig.

Fylkesmannen mente at det var krav til individuelt varsel til hver husstand. Kommunen på sin side mente at informasjon i Plan- og bygningsetatens avis "Byblikk", som ble delt ut til alle husstander, oppfylte lovens krav.

Oslo kommune mente fylkesmannen hadde tolket loven feil, og ba derfor Kommunal- og moderniseringsdepartementet om å oppheve fylkesmannens vedtak.

Departementet har etter en grundig vurdering kommet til at fylkesmannens vedtak er ugyldig.

Departementet har tidligere lagt til grunn at plan- og bygningsloven åpner for varsling ved masseinformasjon for store områder med mange eiendommer. Etter departementets vurdering kan også informasjonsavisen Byblikk være et slikt varsel.

Fylkesmannens avgjørelse ble tatt med bakgrunn i klager på den vedtatte revisjonen. De sentrale klagerne var Kluge advokatfirma på vegne av Neptune Properties AS, advokatfirmaet Bull & Co på vegne av Location Holding AS og K12 arkitekter AS.

Hensikten med den reviderte småhusplanen i Oslo kommune er å legge opp til en mer restriktiv behandling av hvilken bebyggelse som kan tillates oppført. Planendringene skal bedre ivareta hensyn til utearealer, terreng og større trær.

Det er fattet over 2500 vedtak med grunnlag i den reviderte småhusplanen. Oslo kommune påpekte at fylkesmannens vedtak ville få svært store konsekvenser.

Departementet skal nå behandle selve klagesaken på den reviderte småhusplanen som har kommet. Klagerne mener at bestemmelsene i planene er uklare, og at enkelte bestemmelser er i strid med loven.

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00