Oppsøkende team nær halverer tvangsbruken

Oppsøkende team nær halverte tvangsbruken hos brukerne, viser en ny evaluering. Teamene sikrer også kontinuitet i behandling og oppfølging og bedre samhandling mellom pasienten, pårørende, spesialisthelsetjenesten og kommunene.

Evalueringen av FACT-team (Flexible Assertive Community Treatment) viser svært gode resultater. Brukerne synes at de får bedre hjelp enn tidligere, mens pårørende opplever at teamene bidrar til at hjelpen er mer tilgjengelig og bedre organisert. Ansatte mener tverrfagligheten i teamene styrke den faglige kvaliteten i tilbudet.

- Jeg er svært glad for at evalueringen viser at brukerne får bedre hjelp og at bruken av tvang går kraftig ned. Dette er pasienter som ofte ikke oppsøker helsetjenesten selv, men som har et stort behov for helsehjelp. Vi vil ha enda flere slike team, fordi vi ser at det virker, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

FACT-team gir fleksibel og oppsøkende hjelp til personer med psykiske lidelser og omfattende rusproblemer. Teamene har ansatte fra både kommunale tjenester og spesialisthelsetjenesten.

- Dette er en gruppe som ofte har falt mellom to stoler, og mange av disse pasientene har opplevd at hjelpen ikke har hengt godt nok sammen. Evalueringen viser at teamene bidrar til kontinuitet i behandlingen og til bedre samarbeid mellom pasient, pårørende, kommuner og sykehus. Den viser også at teamene har like god effekt i rurale strøk som i tettbygde strøk. Dette er fremtidenes måte å jobbe på, sier Høie.

Det er Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse (NKROP) som har gjennomført evalueringen. De har følgeevaluert de syv første FACT-teamene i Norge. Det første teamet ble etablert i 2013 og det siste teamet som ble inkludert i evalueringen startet opp i 2016. Brukerne er fulgt i to år.

Helsedirektoratet jobber nå med å utvikle FACT- team for ungdom, og har satt i gang flere piloter.

- Å gi ungdom muligheten til å holde fast i et skolemiljø og en skolehverdag med læring og mestring på tross av rus og psykiske helseproblemer, vil ha stor betydning for livskavliten og fremtiden til disse ungdommene, sier Høie. 

Les rapporten (PDF).

Dette er noen av funnene i rapporten:

  • Det var like mange innleggelser i psykisk helsevern etter inntak i FACT, men innleggelser og oppholdsdøgn på tvang er nesten halvert sammenlignet med to år før inntak. Antallet oppholdsdøgn totalt var redusert med 33 prosent etter inntak i FACT.
  • Brukere har oppnådd bedring på ulike områder i livet, som livskvalitet, bolig, meningsfylt aktivitet, funksjon og symptombelastning.
  • Brukerne synes FACT-teamet er bedre enn tidligere tjenester de har fått. Fleksibilitet og langvarige relasjoner til de teamansatte er viktige grunner til dette.
  • Pårørende er fornøyde med denne måten å organisere hjelpen på. De opplever at teamet bidrar til bedre tilgjengelighet og bedre kontinuitet, men etterlyser mer opplæring og støtte i pårørenderollen. Flere pårørende etterlyser også utvidet åpningstid for teamene.
  • Ansatte i teamene mener at brukerne får bedre oppfølging gjennom FACT-modellen. De trekker særlig frem tverrfagligheten som bidrar til å styrke den faglige kvaliteten i tilbudet.
  • Kommunene opplever at FACT-teamene gjør avstanden til spesialisthelsetjenesten kortere, mens spesialisthelsetjenesten opplever at teamene bidrar til at pasientene i større grad blir fulgt opp etter utskrivelse og får nødvendige tjenester i kommunene.
  • FACT/ACT-team sikrer kontinuitet i behandling og oppfølging. Teamene har like god effekt i rurale strøk som i tettbygde strøk.
  • Det anbefales noen tilpasninger av modellen, blant annet bredere målgruppe og bedre samhandling og oppfølging i krisesituasjoner.