Arbeid med melding til Stortinget om forskningssystemet

Pågående prosesser

I 2023 vil meldingsarbeidet i stor grad handle om å utvikle et tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag og jobbe fram hovedproblemstillingene for meldingen.

For å styrke kunnskapsgrunnlaget vil vi bruke Kunnskapsdepartementets rammeavtale med NIFU. NIFU vil bl.a. gjøre analyser av nasjonale og internasjonale finansieringsstrømmene for forskning. Kunnskapsdepartementet vil også bruke utsendinger ved utenriksstasjonene våre til å innhente kunnskapsgrunnlag om hvordan andre land organiserer sine forskningssystemer. 

Kunnskapsdepartementet legger opp til en åpen prosess med bred involvering. Det vil arrangeres innspillsmøter i løpet av meldingsarbeidet.

Før sommeren 2023 vil Kunnskapsdepartementet sende et informasjonsbrev om meldingen sentrale aktører i forskningssystemet.