Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Norge betydelig bidragsyter i verdens største spleiselag for fattigdomsbekjempelse og bærekraftig utvikling

Påfyllingsforhandlingene av Verdensbankens fond for de fattigste landene (IDA) og Afrikabankens afrikafond er nå ferdige. Til IDA bidrar Norge med over tre milliarder kroner for perioden 2020-2022. Til Afrikafondet bidrar Norge med drøyt to milliarder kroner for samme periode. Den totale påfyllingen til IDA forventes å bli på 82 milliarder USD, mens påfyllingen til Afrikafondet blir på 7,6 milliarder USD.

– Jeg er svært fornøyd med at giverlandene nå bidrar så sterkt til verdens største spleiselag for fattigdomsbekjempelse og bærekraftig utvikling. 33 av de 47 minst utviklede landene i verden finner vi i Afrika sør for Sahara. Like fullt har andelen av verdens bistand som går til denne regionene sunket de siste årene. Vi ønsker å bidra til å snu denne utviklingen og øker innsatsen i disse landene, slik at de kan nå bærekraftsmålene og utrydde all fattigdom innen 2030, sier utviklingsminister Dag-Inge Ulstein.

Om lag to tredjedeler av IDA-fondet går til afrikanske land. For den neste treårsperioden vil fondet prioritere tiltak innenfor klima, kvinner og likestilling, utvikling av privat sektor og jobbskaping, støtte til sårbare stater og godt finansielt styresett. I forhandlingene har Norge hatt et særlig ansvar for å heve IDAs ambisjonsnivå for nasjonal ressursmobilisering.

- Etter påtrykk fra blant annet Norge, vil IDA også styrke innsatsen for sårbare grupper, blant annet de menneskene som det er vanskeligst å nå og mennesker med funksjonsnedsettelser. Fondet vil også øke innsatsen for å styrke fattige lands egen evne til å håndtere sin utenlandsgjeld, sier utviklingsministeren.

Norske prioriteringer er også godt reflektert i forhandlingene om påfylling til Afrikafondet. Tiltak knyttet til kvinner og likestilling, klima, ren energi og digitalisering blir prioritert.

- Jeg er glad for at Afrikafondet vil fokusere på bærekraftige matsystemer og klimasmart landbruk. Fondet vil også trappe opp innsatsen for entreprenørskap og jobbskaping for ungdom. Ikke minst er det  viktig at fondets innsats i sårbare land og regioner som Sahel, Lake Tsjad og Afrikas horn, skal trappes opp, sier Ulstein. 

Bakgrunn om International Development Association (IDA)

Verdensbankens fond for de 74 fattigste landene i verden ble etablert i 1962. IDA er den desidert største enkeltkanalen for multilateral bistand til disse landene. IDA gir sterkt subsidierte lån til lavinntektsland, og gavebistand til de mest gjeldsrammede av disse. For hver dollar som giverlandene gir til IDA, går tre dollar til de fattige landene. Dette skyldes en gunstig finansieringsmodell der giverbidrag kombineres med tilførsel av interne ressurser fra Verdensbanken selv, og opplåning i finansmarkedene på gunstige vilkår der banken trekker veksler på sin AAA kredittvurdering. 

Bakgrunn om African Development Fund (ADF)

ADF tilbyr rådgivning og finansiering i form av sterkt subsidierte lån og gavebidrag til lavinntektsland i Afrika. Finansiering fra ADF muliggjør utvikling av prioriterte infrastrukturprosjekter, særlig innen energi, landbruk, vann og sanitær, og tiltak som forebygger klimaendringer og fremmer likestilling. I tillegg støtter ADF kapasitetsbygging innen styresett og finansforvaltning og bidrar til å skape arbeidsplasser, utvikle entreprenørskap og styrke tilgangen til yrkesutdanning.