PST kan bortvise utlendinger av hensyn til grunnleggende nasjonale interesser

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

20. mai 2016 trer nye regler i utlendingsloven om bortvisning i kraft. Lovendringen består i at andre enn UDI kan få bortvisningsmyndighet der grunnleggende nasjonale interesser tilsier det. Det er bestemt at PST gjennom forskrift skal gis slik myndighet.

– Endringen vil styrke myndighetenes muligheter til å vedta bortvisning i tilfeller hvor det er viktig at en beslutning skjer raskt, og uten at det er nødvendig å involvere for mange organer, sier innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (FrP).

– I tilfeller hvor PST har kunnskap om at det er noen på vei til Norge som vil utgjøre en sikkerhetstrussel, mener jeg det er viktig at PST selv har myndighet til å nekte innreise og bortvise, sier statsråden.

Den generelle samfunnsutviklingen tilsier at PST gis vedtakskompetanse i slike saker. PST har nasjonalt ansvar for indre sikkerhet, og er særlig egnet til å vurdere behovet for bortvisning av hensyn til grunnleggende nasjonale interesser.

– Siden ordningen i dag uansett er at UDI som hovedregel skal legge vurderingene fra PST til grunn, er det på alle måter en bedre løsning om PST selv kan treffe vedtak sier Listhaug. Justis- og beredskapsdepartementet er klageorgan.

I saker hvor det er nødvendig å treffe utvisningsvedtak som innebærer et fremtidig innreiseforbud til Norge og hele Schengen-området, eller hvor det fremmes anførsler om behov for beskyttelse (asyl), skal vedtak fortsatt treffes av UDI.